Προκήρυξη Συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσης υπηρεσιών για το Υποέργο 4 «Ωρομέτρηση παρουσίας προσωπικού Ελεγκτικού Συνεδρίου»

Προκήρυξη Συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσης υπηρεσιών για το Υποέργο 4 «Ωρομέτρηση παρουσίας προσωπικού Ελεγκτικού Συνεδρίου» της Πράξης ​«Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΟΠΣ: 5045263) μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό ΑΑ 106381

 

Συνημμένα:

6ΡΗΞΩ-4ΤΛ_Απόφαση-έγκρισης-διαγωνισμού_ΥΠΟΕΡΓΟΥ_4_Ωρομέτρηση_ΕΛΣΥΝ_5045263

21PROC008206128_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ_4_ Ωρομέτρηση_26_1_2021

ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΔ_ΥΠ4_ΕΛΣΥΝ

Αθήνα, 01 Μαρτίου 2021