NOMOI

 • Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016)
  Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015)
  Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.
 • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014)
  Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις. (νέα έκδοση του Ν.4314/2014-22.12.2017)
 • Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014)
  Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013)
  Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010)
  Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 • Υ.Α. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016)
  Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
 • Υ.Α. 3505/815 A1 (ΦΕΚ 2143/Β/11-7-2016)
  Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΦΕΠΑΕ».
 • Υ.Α. 62550 (ΦΕΚ 1738/Β/15-6-2016)
  Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account).
 • Υ.Α. 126829/EΥΘΥ1217/2015 (ΦΕΚ 2784/Β/21-12-2015)
  Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014.
 • Κ.Υ.Α. 1615/232/Α1/2015 (ΦΕΚ 768/Β/30-4-2015)
  Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Υ.Α. 34681 & 34686 (ΦΕΚ 178/Β/27-3-2015)
  Διορισμοί μετακλητών Ειδικών Γραμματέων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

TEXNIKH ΒΟΗΘΕΙΑ

ΦΕΚ 677_YA


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΕΓΓΡΑΦΑ