Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποτελεί ειδική υπηρεσία, η οποία συστάθηκε το 2017 (ΦΕΚ 1446/Β’/27.04.2017) και έχει ως αποστολή την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στα άρθρα 16 και 17 του ν.4314/2014, όπως ισχύει, ενώ υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Σκοπός της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό.

Συγκεκριμένα στοχεύει:

  • Στην αποτύπωση, ιεράρχηση, εξειδίκευση των αναγκών στο σύνολο των τομέων πολιτικής του Υπουργείου που σχετίζονται με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ και γενικότερα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΔΕΤ).
  • Στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Υπηρεσιών του σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, έχει την αρμοδιότητα του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων ή δράσεων στους προαναφερόμενους τομείς, που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ