Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης από τον Σεπτέμβριο του 2017 συμμετέχει ενεργά στο Justice Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» αποσκοπεί στην προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης και εμπιστοσύνης στη δικαστική συνεργασία και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αναγκών κατάρτισης των επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης. Προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που εκπηγάζουν από τα ανάλογα χρηματοδοτικά έργα έχει συγκροτήσει επιστημονικές ομάδες αποτελούμενες από καταρτισμένα στελέχη επιλεγμένων επιτελικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες σχετιζόμενες με το κατά περίπτωση αντικείμενο.

Το Justice Programme είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Δικαιοσύνη με συνολικό προϋπολογισμό για την περίοδο 2014-2020 σχεδόν 378 εκ.ευρώ. Το Πρόγραμμα στοχεύει να καλλιεργήσει την αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των Κρατών Μελών. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, προωθεί τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις και βοηθάει στην κατάρτιση δικαστών και άλλων επαγγελματιών νομικών. Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης τη δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Το αστικό και ποινικό δίκαιο της ΕΕ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από το δίκαιο αφερεγγυότητας και τη διαμεσολάβηση μέχρι τα δικαιώματα των θυμάτων και τα δικαιώματα των κατηγορουμένων σε μια δίκαιη δίκη. Το Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» θεσπίστηκε για να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της Ένωσης εφαρμόζεται πλήρως και με συνέπεια. Αποστολή του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει ότι άτομα και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη έχουν κατάλληλη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ιδιαίτερα όταν κατοικούν, εργάζονται, δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά ή ακόμα όταν προσάγονται σε δίκη σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.

Ο τομέας δραστηριοτήτων του προγράμματος, όπου συμμετέχει η ΕΔ ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης αφορά την «Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη». Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχει σε δράσεις διασύνδεσης εθνικών μητρώων, εργαλεία που διευκολύνουν την εξεύρεση κατάλληλου δικηγόρου ή συμβολαιογράφου, καθώς και πιο αποτελεσματικοί και δυναμικοί τρόποι για να ασκούν τα άτομα τα δικαιώματά τους σε διασυνοριακές καταστάσεις. Πληροφορίες και υπηρεσίες διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Πύλη Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (https://e-justice.europa.eu).

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1a7fadb6-b0a8-4a03-974b-402d5e0b318a

EXEC

TREIO

CCDB

Σχετικά άρθρα