Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης «e-CODEX», του οποίου συνέχεια αποτελεί και το παρόν έργο, EXEC II, είναι μια μεγάλη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της Κοινοτικής δράσης «e-Justice», που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και η οποία στοχεύει να βελτιώσει ριζικά τόσο τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης, όσο και τον τρόπο άσκησης αυτών που σήμερα ονομάζουμε «νομικά επαγγέλματα».

Η υψηλή κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών και η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είχαν σαν αποτέλεσμα να αυξάνονται ραγδαία οι δικαστικές διαδικασίες που παρουσιάζουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Οι διαδικασίες αυτές απαιτούν συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εθνικών δικαστικών συστημάτων. H χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής μέσω του e-CODEX στοχεύει να κάνει τις δικαστικές αυτές διαδικασίες περισσότερο διαφανείς, αποτελεσματικές και οικονομικές, καθώς επίσης και να διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τις διοικήσεις, αλλά και για τους νομικούς.

Στόχος του e-CODEX είναι η βελτίωση την διασυνοριακής πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων στα νομικά μέσα στην Ευρώπη, καθώς και η βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών δικαστικών αρχών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα συμβάλει όχι μόνο στην ομαλότερη πρόσβαση σε πληροφορίες αλλά και στην πιο αποτελεσματική επεξεργασία των διασυνοριακών υποθέσεων. Βασική προϋπόθεση είναι οι τεχνικές λύσεις που προβλέπονται σε αυτό να σέβονται τόσο την αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης όσο και την αρχή της επικουρικότητας. Οι εθνικές αυτές λύσεις θα αξιοποιηθούν και δεν θα αντικατασταθούν από τις νέες διευρωπαϊκές προσεγγίσεις.

Η υποδομή e-CODEX έχει υιοθετηθεί ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν η βάση για την δι-ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική δικαιοσύνη, προβλέπεται δε να καθιερωθεί σύντομα και σαν υποχρεωτικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη. Η γενική φιλοσοφία της υποδομής e-CODEX φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Πρόκειται για μία αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική όπου τα κράτη μέλη επικοινωνούν μεταξύ τους και με το e-Justice Portal μέσω μίας τοπικά εγκατεστημένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μεταφοράς (e-Delivery gateway).

Η γενική δι-ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική του e-CODEX

Το έργο e-CODEX και τα συμπληρωματικά του έργα (όπως το παρόν), είναι σήμερα το πιο σημαντικό έργο της Ε. Ένωσης στο χώρο της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης και κατατάσσεται στα πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας (LSP) της Ε.Ε.. Στο έργο συμμετέχουν υπουργεία Δικαιοσύνης των κρατών μελών και εξειδικευμένοι φορείς υλοποίησης.

Στην Ελλάδα το έργο υλοποιείται με επιτυχία από το 2012 υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την τεχνολογική βοήθεια και του ΑΠΘ, και με βάση το Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) που έχει υπογραφεί μεταξύ ΑΠΘ και Υπουργείου Δικαιοσύνης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Υπουργείου.

Πιλοτικές υλοποιήσεις e-CODEX και EXEC

Στα πλαίσια του e-CODEX έχουν αναπτυχθεί και έχουν τεθεί ήδη σε πραγματική λειτουργία (και στη χώρα μας) μια σειρά από σχετικές πανευρωπαϊκές εφαρμογές (pilots). Αυτές αφορούν τόσο την πολιτική, όσο και την ποινική δικαιοσύνη [π.χ. Μικροδιαφορές (Small claims), Ευρωπαϊκές Διαταγές Πληρωμής (European Payment Order), Αμοιβαία δικαστική συνδρομή].

Το έργο EXEC II αφορά την Ηλεκτρονική ανταλλαγή πειστηρίων (e-Evidence) και εστιάζει στην εγκατάσταση, ρύθμιση ή συντήρηση της υποδομής e-CODEX στα κράτη-μέλη, τη διασύνδεση της εφαρμογής e-Evidence της Ε.Ε. (e-Evidence Digital Exchange System / Reference Implementation) με τις εθνικές υποδομές και την παραγωγική χρήση της πλατφόρμας e-CODEX για την ασφαλή ανταλλαγή κρυπτογραφημένων ψηφιακών πειστηρίων.

Το ΑΠΘ έχει αναπτύξει την μοναδική πανευρωπαϊκή υποδομή Testing του e-CODEX (e-CODEX Central Testing Platform) που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και χρησιμοποιείται ήδη με εξαιρετική επιτυχία από όλες τις χώρες μέλη και όλα τα Ευρωπαϊκά προγράμματα που χρησιμοποιούν το e-CODEX.

Η παραπέρα αξιοποίηση και βελτίωση της τεχνολογικής αυτής υποδομής για όλα τα κράτη – μέλη στο πλαίσιο της ανταλλαγής των ηλεκτρονικών πειστηρίων, καθώς και η συνολική ευθύνη των δοκιμών στο EXEC II θα αποτελέσει και την βασική τεχνολογική συνεισφορά του ΑΠΘ στο παρόν έργο.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα υλοποιήσει τη διασύνδεση της πλατφόρμας του e-evidence με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων , συμβάλλοντας κατ’αυτόν τον τρόπο στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο προβλέπει τις κάτωθι δραστηριότητες:

  • Activity 1: Project Management
  • Activity 2: Setup and Maintenance of the e-Evidence Platform
  • Activity 3: Integration of national Case Management Systems
  • Activity 4: Integration of national User and Identity Management Systems
  • Activity 5: Marketing & Communication
  • Συντονιστής της δράσης είναι το Αυστριακό Υπουργείο Δικαιοσύνης

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.501.384,55€, ποσοστό συγχρηματοδότησης 75%, ενώ για το Υπουργείο μας αναλογεί το ποσό των 195.156,90€ εκ των οποίων το ποσό των 146.367,68€ αφορά την ευρωπαϊκή συμμετοχή.

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom

Horizon 2020

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ στα πλαίσια του Προγράμματος Horizon 2020 – Research and Innovation Framework Programme, υπέβαλε πρόταση για την Πράξη «Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX», η οποία και έγινε δεκτή.

Proposal evaluation form