Άρθρα

Horizon 2020

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ στα πλαίσια του Προγράμματος Horizon 2020 – Research and Innovation Framework Programme, υπέβαλε πρόταση για την Πράξη «Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX», η οποία και έγινε δεκτή.

Proposal evaluation form