Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΔ προτίθεται να προβεί σε απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων που προέρχονται από την ΚΥ της ΜΟΔ Α.Ε είτε από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του Ν.4314/2014, για την πλήρωση συνολικά επτά (7) θέσεων, από στελέχη κατηγορίας εκπαίδευσης ΠΕ/ΤΕ.

Η πλήρωση των θέσεων θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α’ 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 45480/ΕΥΘΥ 318/20.04.2017 (ΦΕΚ 1446/Β΄/27.04.2017) ΚΥΑ για τη «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» και καλούνται να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, συνοδευόμενη από τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα.

Η αίτηση με τα συνημμένα έγγραφα μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση justedespa@mou.gr, είτε σε φάκελο με την ένδειξη «Για την στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης» που θα κατατεθεί στην  Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔ, Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα, (γραφείο 516 ).

Κατεβάστε τα συνημμένα:

1. Πρόσκληση Στελέχωσης ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ
2. Αίτηση Υποψηφιότητας
3. Βιογραφικό Σημείωμα
4. Υπεύθυνη Δήλωση
5. Οδηγίες Συμπλήρωσης Βιογραφικού
6. ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ

 

Προκήρυξη Διενέργειας Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Ανθρώπινα Δικαιώματα- CRC-1» της Πράξης «Ανθρώπινα Δικαιώματα- CRC-1» (Kωδ. ΟΠΣ 5180987)

Ανακοινώνεται η δημοσίευση της προκήρυξης του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα- CRC-1» της Πράξης «Ανθρώπινα Δικαιώματα- CRC-1» (Kωδ. ΟΠΣ 5180987)., η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 189142

23PROC012855145 Διακήρυξη Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC

62ΡΤΩ-Ν55_23PROC012854907 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

espd-request-v2_CRC-1.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Ψηφιακή αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 187/06-06-2023 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης έχει αναρτηθεί από  την 07η-06-2023 προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), με μοναδικό αριθμό ανάρτησης 23DIAB000026640, σχέδιο διακήρυξης για τη σύναψη Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το υποέργο 3 «Έλεγχοι και Υπηρεσίες Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης»  της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβληθούν αποκλειστικά στον ιστότοπο: www.eprocurement.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία 22/06/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΔ υπ3 ΟΣΔΔΥ-ΔΔ 2023

ΣτΕ Υποέργο 3_v1_1 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Οριστικά αποτελέσματα Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης απόφοιτων Νομικών Σχολών

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης «Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση ασκήσεως άδειας δικηγόρου», τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια του Δ΄ Κύκλου του Προγράμματος για δικηγορικά γραφεία/δικηγορικές εταιρίες.

Για να δείτε τον οριστικό πίνακα επιλεχθέντων υποψηφίων πατήστε εδώ

Προσωρινά αποτελέσματα Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης απόφοιτων Νομικών Σχολών

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης «Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση ασκήσεως άδειας δικηγόρου», τα αποτελέσματα των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια του Δ΄ Κύκλου του Προγράμματος για δικηγορικά γραφεία/δικηγορικές εταιρίες.

Για να δείτε τον πίνακα επιλεχθέντων υποψηφίων πατήστε εδώ

Η περίοδος υποβολής ενστάσεων ξεκινάει από σήμερα 11/04/2023 και θα διαρκέσει έως και 19/04/22, ώρα 23:59. Μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων θα ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων.

ΠΡΑΞΗ :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)

 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι Φορέας χρηματοδότησης, με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔ Δικαιούχο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, Κύριο και Φορέα Λειτουργίας των ακόλουθων, συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους έργων πληροφορικής:

 

ΠΡΑΞΗ :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

 

Η πράξη αφορά σε δράσεις για τη βελτίωση της ταχύτητας απονομής και της λειτουργίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης μέσω της αναβάθμισης και επέκτασης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης, το οποίο, όπως έχει διαπιστώσει και η Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας, χρήζει αφενός αφομοίωσης των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων, αφετέρου προσαρμογής στις θεσμικές μεταβολές και στους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, οι δράσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν αφορούν σε:

  1. Δράσεις αναδιοργάνωσης, αναβάθμισης και εξασφάλισης των υποδομών και εφαρμογών του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, οι οποίες αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της λειτουργίας εντός ΟΣΔΔΥ ΔΔ περισσότερων και διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων και διαφορετικών ταχυτήτων περιφερειακού εξοπλισμού και στην προετοιμασία του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, στην υλοποίηση νέων εφαρμογών καθώς και στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη συνεχή και ασφαλή λειτουργία του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου (ενδεικτικώς άρθρα 75-77 ν. 4635/2019, ν. 4624/2019, ν. 4591/2019).

Αναλύονται δε σε επιμέρους δράσεις όπως:

– Αναβάθμιση τεχνολογίας λογισμικού ΟΣΔΔΥ ΔΔ, η οποία περιλαμβάνει : αρθρωτή ανάπτυξη λειτουργιών, εύκολη προσθήκη νέων λειτουργιών, δημιουργία και συντήρηση εσωτερικού αποθετηρίου κώδικα σε όποιες εφαρμογές ή  υποσυστήματα μπορεί να δημιουργηθεί, τεχνολογίες και διαδικασίες αυτόματης αναβάθμισης/ προσθήκης νέων λειτουργιών, εκσυγχρονισμός γραφικού περιβάλλοντος, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος (συν)εργασίας

– Υλοποίηση επιπλέον λειτουργιών για συγκεκριμένα σημεία των υπαρχουσών εφαρμογών, με έμφαση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη κατάλληλου και ευχερώς διαχειρίσιμου portal, στην πλήρη ψηφιοποίηση/αποϋλοποίηση της διαδικασίας, στη διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, τη διαχείριση νομολογίας, τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού φακέλου υποθέσεως με υλικό τεκμηρίωσης (νομοθεσία, νομολογία, θεωρία), την έκδοση στατιστικών αναφορών (BI) κ.λπ.

– Διασφάλιση συμβατότητας εφαρμογών με διαφορετικές εκδόσεις λογισμικού

– Ανάπτυξη συστήματος κεντρικής διαχείρισης περιφερειακού εξοπλισμού

– Εγκατάσταση και παραμετροποίηση υπηρεσίας ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους, σε αντίστοιχα data centers

– Έλεγχοι και υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και προστασίας δεδομένων του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, μέσω μελετών επικινδυνότητας, ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ), συστημάτων αποτροπής και αντιμετώπισης ειδικών μορφών κυβερνοεπιθέσεων (DDoS), συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/ Ν. 4624/2019), συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27001) κ.λπ.

  1. Λοιπές δράσεις όπως:

Ψηφιοποίηση δικαστικών αποφάσεων ΣτΕ και ΤΔΔ, ψηφιοποίηση φακέλων ετών 2015-2020, δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης, σύστημα ανωνυμοποίησης δικαστικών αποφάσεων, δημιουργία εφαρμογής μητρώου δικαστικών λειτουργών/ υπαλλήλων και εφαρμογής διαχείρισης χρηστών, επέκταση υποδομών δικτύου, προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού για το ΣτΕ και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

Ως οριζόντια δράση, αναγκαία για την άρτια εκτέλεση του όλου έργου, θα συγχρηματοδοτηθεί η διαχείρισή του (integration), καθώς και δραστηριότητες επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Επίσης προβλέπεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην αναθέτουσα αρχή  για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου κατά την υλοποίηση των δράσεων. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αφορούν ενδεικτικά σε:

-Υποστήριξη των Επιτροπών του Έργου και μεταφορά τεχνογνωσίας.

– Ελέγχους πιστοποίησης (δοκιμές συστημάτων, αξιολογήσεις παραδοτέων κ.ά.)

– Σύνταξη εκθέσεων και πρακτικών για την παράδοση υλικού, την καλή και σύμφωνη με τη σύμβαση  λειτουργία όλων των επιμέρους συστημάτων και εφαρμογών.

– Εκθέσεις για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, για την παραλαβή τμημάτων και του συνολικού έργου.

 

Η πράξη “Ψηφιακή αναβάθμιση του ΟΣΔΔΥ ΔΔ” θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) υποέργων.

Το υποέργο 1, προϋπολογισμού 8.960.232,64 €, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού.

Το υποέργο 2, προϋπολογισμού 291.481,00 €,  αφορά στη συμβουλευτική υποστήριξη της Επιτροπής Παραλαβής κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και την παραλαβή του υποέργου 1.

Το υποέργο 3 αφορά σε ελέγχους και υπηρεσίες ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων ΟΣΔΔΥ ΔΔ – συμμόρφωση με ΓΚΠΔ.

Πρόγραμμα για Ασκούμενους Δικηγόρους

Ξεκινάει  την Δευτέρα  03/04/2023 και ώρα 10:00 η υποβολή αιτήσεων από τους ασκούμενους του Δ Κύκλου για 6μηνη Πρακτική Άσκηση σε δικηγορικά γραφεία/δικηγορικές εταιρίες,  στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνική χρηματοδότηση.

Η υποβολή των αιτήσεων για 6μηνη πρακτική άσκηση σε δικηγορικά γραφεία/δικηγορικές εταιρίες  αφορά αποκλειστικά τους ασκούμενους του Δ κύκλου και θα γίνει μέσω του ειδικά σχεδιασμένου πληροφοριακού συστήματος:  https://dpa.moj.gov.gr.

Η επιλογή των δικηγορικών γραφείων/δικηγορικών εταιριών   θα γίνει από τον ίδιο τον ασκούμενο, με σειρά προτίμησης.

Κάθε ασκούμενος έχει δικαίωμα επιλογής απεριορίστου αριθμού δικηγορικών γραφείων/δικηγορικών εταιριών  του οικείου δικηγορικού συλλόγου που έχουν υποβάλλει αίτηση για θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του εν λόγω προγράμματος .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται  η Δευτέρα 10/04/2023  και ώρα 22:00.

Οριστικά αποτελέσματα Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης απόφοιτων Νομικών Σχολών

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης «Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση ασκήσεως άδειας δικηγόρου», τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια του Γ΄ Κύκλου του Προγράμματος για δικηγορικά γραφεία/δικηγορικές εταιρίες.

Για να δείτε τον οριστικό πίνακα επιλεχθέντων υποψηφίων πατήστε εδώ

Προσωρινά αποτελέσματα Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης απόφοιτων Νομικών Σχολών

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης «Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση ασκήσεως άδειας δικηγόρου», τα αποτελέσματα των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια του Γ΄ Κύκλου του Προγράμματος για δικηγορικά γραφεία/δικηγορικές εταιρίες.

Για να δείτε τον πίνακα επιλεχθέντων υποψηφίων πατήστε εδώ.

Η περίοδος υποβολής ενστάσεων ξεκινάει από σήμερα 15/02/2023 και θα διαρκέσει έως και 21/03/22, ώρα 23:59. Μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων θα ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων.

Πρόγραμμα για Ασκούμενους Δικηγόρους

Αθήνα 30/01/2023

Ξεκινάει  την Τρίτη  07/02/2023 και ώρα 10:00 η υποβολή αιτήσεων από τους ασκούμενους του Γ Κύκλου για 6μηνη Πρακτική Άσκηση σε δικηγορικά γραφεία/δικηγορικές εταιρίες,  στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνική χρηματοδότηση.

Η υποβολή των αιτήσεων για 6μηνη πρακτική άσκηση σε δικηγορικά γραφεία/δικηγορικές εταιρίες  αφορά αποκλειστικά τους ασκούμενους του Γ κύκλου και θα γίνει μέσω του ειδικά σχεδιασμένου πληροφοριακού συστήματος:  https://dpa.moj.gov.gr.

Η επιλογή των δικηγορικών γραφείων/δικηγορικών εταιριών   θα γίνει από τον ίδιο τον ασκούμενο, με σειρά προτίμησης.

Κάθε ασκούμενος έχει δικαίωμα επιλογής απεριορίστου αριθμού δικηγορικών γραφείων/δικηγορικών εταιριών  του οικείου δικηγορικού συλλόγου που έχουν υποβάλλει αίτηση για θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του εν λόγω προγράμματος .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται  η Τρίτη 14/02/2023  και ώρα 22:00.

«Διευκρινίσεις σχετικά με τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το Υποέργο 2: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου) για το έργο “Ψηφιακή Αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ”» της Πράξης: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» (Kωδ. ΟΠΣ 5069423)»

Διευκρινίσεις σχετικά με τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το Υποέργο 2: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου) για το έργο “Ψηφιακή Αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ”» της Πράξης: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» (Kωδ. ΟΠΣ 5069423).