Άρθρα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία – Β’ Φάση

Η δημόσια διαβούλευση της διακήρυξης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία – Β’ Φάση», με διακριτικό τίτλο «ΟΣΔΔΥΠΠ – Β ΦΑΣΗ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης  στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) με κωδικό 19DIAB000005881, με ημερομηνία έναρξης την 30η/8/2019  έληξε την 14η/9/2019  και υποβλήθηκαν δεκαέξι  (16) σχόλια στην σχετική πλατφόρμα.”

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία – Β’ Φάση

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 245 30/8/2019 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης έχει αναρτηθεί από 30/8/2019 προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr),  με μοναδικό αριθμό ανάρτησης 19DIAB000005881, σχέδιο διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την πράξη (έργο) με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία – Β’ Φάση», με διακριτικό τίτλο «ΟΣΔΥΠΠ – Β ΦΑΣΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5037962.

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβληθούν στον ιστότοπο: www.eprocurement.gov.gr  μέσω ειδικού εντύπου συλλογής, με καταληκτική ημερομηνία 14/9/2019.

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΔ_ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ
Διακήρυξη_ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β Φάση_final- προς διαβούλευση ΕΣΗΔΗΣ