Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία – Β’ Φάση

Η δημόσια διαβούλευση της διακήρυξης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία – Β’ Φάση», με διακριτικό τίτλο «ΟΣΔΔΥΠΠ – Β ΦΑΣΗ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης  στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) με κωδικό 19DIAB000005881, με ημερομηνία έναρξης την 30η/8/2019  έληξε την 14η/9/2019  και υποβλήθηκαν δεκαέξι  (16) σχόλια στην σχετική πλατφόρμα.”