Προκήρυξη Διενέργειας Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Υποέργο «Προμήθεια σαρωτών χειρός γραμμικού κώδικα για τις ανάγκες των Δικαστηρίων όλης της χώρας» με α/α 1 του Έργου «Προμήθεια σαρωτών χειρός γραμμικού κώδικα για τις ανάγκες των Δικαστηρίων όλης της χώρας» (με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5223215) της Δράσης 16727 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Τομέα Δικαιοσύνης

Ανακοινώνεται η δημοσίευση της προκήρυξης του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια σαρωτών χειρός γραμμικού κώδικα για τις ανάγκες των Δικαστηρίων όλης της χώρας» του Έργου «Προμήθεια σαρωτών χειρός γραμμικού κώδικα για τις ανάγκες των Δικαστηρίων όλης της χώρας» (με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5223215), η οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID 16727 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Τομέα Δικαιοσύνης», στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 349766

 

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΕΕΕΣ
Έντυπο ερωτήσεων

Επιτυχής διεξαγωγή των τριών (3) Εθνικών Εργαστηρίων στο πλαίσιο του Έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής R.E.L.E.A.S.E. (“Reducing the Excessive usage of pre-triaL dEtention via hArmonisation & Support to altErnatives”)

Το Έργο R.E.L.E.A.S.E. επικεντρώνεται στην στήριξη του δικαστικού σώματος και εν γένει των επαγγελματιών του νομικού κλάδου, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και ειδικότερα της Ανατολικής Ευρώπης, όσον αφορά τον θεσμό της προσωρινής κράτησης και των εναλλακτικών περιοριστικών μέτρων, καθώς και να διευκολυνθεί η καθιέρωση κοινής προσέγγισης στον τομέα αυτό.
Μεταξύ των δράσεων του Έργου, περιλαμβάνεται η διεξαγωγή τριών (3) Εθνικών Εργαστηρίων σε τρεις (3) διαφορετικές πόλεις, με τη συμμετοχή επαγγελματιών του νομικού κλάδου. Η Ομάδα Έργου του Υπουργείου Δικαιοσύνης διοργάνωσε τα Εργαστήρια στην Καρδίτσα στο Κοινοτικό Κατάστημα Φανουρίου την 09/03/2024, στην Αθήνα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης την 20/03/2024 και στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά την 21/03/2024, με τη συμμετοχή δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων και καθηγητών Α.Ε.Ι. Νομικής σχολών.
Απευθύνθηκαν ομιλίες επαγγελματιών σχετικά με το θεσμικό καθεστώς, τις πρακτικές εφαρμογής αλλά και τις ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις του θεσμού της προφυλάκισης στους διωκόμενους και στις οικογένειές τους, ενώ συζητήθηκαν και ανταλλάχθηκαν απόψεις μεταξύ των παρευρισκομένων για τις περιπτώσεις εφαρμογής εναλλακτικών περιοριστικών μέτρων και τη σχετική νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και του Ε.Δ.Δ.Α.

 

Καρδίτσα 09/03/2024

 

Αθήνα 20/03/2024

 

Αθήνα 20/03/2024

 

 

Πειραιάς 21/03/2024

Πανελλαδική διήμερη εκπαίδευση με θέμα την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας TREIO

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, η πανελλαδική διήμερη εκπαίδευση με θέμα την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας TREIO (TRaining on European Investigation Order).

Περισσότερα εδώ.

«Προκήρυξη Διενέργειας Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «Έλεγχοι και Υπηρεσίες Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης» (Κωδικός ΟΠΣ: 5069423) της Πράξης: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» (Kωδ. ΟΠΣ 5069423)

Ανακοινώνεται η δημοσίευση της προκήρυξης του Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Έλεγχοι και Υπηρεσίες Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης» (Κωδικός ΟΠΣ: 5069423) της Πράξης: «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ» (Kωδ. ΟΠΣ 5069423), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 248202.

23PROC013711097_6Δ90Ω-ΣΨ6_2023-OJS212-668931-el-ts_προκήρυξη υπ 3 ΟΣΔΔΥ ΔΔ

23PROC013711351_Διακήρυξη_ΣτΕ Υποέργο-3

Διακήρυξη_ΣτΕ Υποέργο-3

ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Συμμετοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο έργο RELEASE (“Reducing the Excessive usage of pre-triaL dEtention via hArmonisation & Support to altErnatives”) στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “ JUST-2022-JCCO ”

Το έργο (RELEASE) επικεντρώνεται στην στήριξη του δικαστικού σώματος και εν γένει των επαγγελματιών του νομικού κλάδου, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως της Ανατολικής Ευρώπης, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών στο θέμα της προσωρινής κράτησης και των εναλλακτικών περιοριστικών μέτρων και να διευκολυνθεί η καθιέρωση κοινής προσέγγισης στον τομέα αυτό.

Δείτε το σχετικό κείμενο εδώ.

Προκήρυξη Διενέργειας Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Ανθρώπινα Δικαιώματα- CRC-1» της Πράξης «Ανθρώπινα Δικαιώματα- CRC-1» (Kωδ. ΟΠΣ 5180987)

Ανακοινώνεται η δημοσίευση της προκήρυξης του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα- CRC-1» της Πράξης «Ανθρώπινα Δικαιώματα- CRC-1» (Kωδ. ΟΠΣ 5180987)., η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 189142

23PROC012855145 Διακήρυξη Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC

62ΡΤΩ-Ν55_23PROC012854907 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

espd-request-v2_CRC-1.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Ψηφιακή αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 187/06-06-2023 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης έχει αναρτηθεί από  την 07η-06-2023 προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), με μοναδικό αριθμό ανάρτησης 23DIAB000026640, σχέδιο διακήρυξης για τη σύναψη Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το υποέργο 3 «Έλεγχοι και Υπηρεσίες Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης»  της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβληθούν αποκλειστικά στον ιστότοπο: www.eprocurement.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία 22/06/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΔ υπ3 ΟΣΔΔΥ-ΔΔ 2023

ΣτΕ Υποέργο 3_v1_1 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Οριστικά αποτελέσματα Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης απόφοιτων Νομικών Σχολών

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης «Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση ασκήσεως άδειας δικηγόρου», τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια του Δ΄ Κύκλου του Προγράμματος για δικηγορικά γραφεία/δικηγορικές εταιρίες.

Για να δείτε τον οριστικό πίνακα επιλεχθέντων υποψηφίων πατήστε εδώ

Προσωρινά αποτελέσματα Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης απόφοιτων Νομικών Σχολών

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης «Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση ασκήσεως άδειας δικηγόρου», τα αποτελέσματα των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια του Δ΄ Κύκλου του Προγράμματος για δικηγορικά γραφεία/δικηγορικές εταιρίες.

Για να δείτε τον πίνακα επιλεχθέντων υποψηφίων πατήστε εδώ

Η περίοδος υποβολής ενστάσεων ξεκινάει από σήμερα 11/04/2023 και θα διαρκέσει έως και 19/04/22, ώρα 23:59. Μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων θα ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων.

ΠΡΑΞΗ :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)

 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι Φορέας χρηματοδότησης, με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔ Δικαιούχο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, Κύριο και Φορέα Λειτουργίας των ακόλουθων, συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους έργων πληροφορικής:

 

ΠΡΑΞΗ :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

 

Η πράξη αφορά σε δράσεις για τη βελτίωση της ταχύτητας απονομής και της λειτουργίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης μέσω της αναβάθμισης και επέκτασης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης, το οποίο, όπως έχει διαπιστώσει και η Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας, χρήζει αφενός αφομοίωσης των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων, αφετέρου προσαρμογής στις θεσμικές μεταβολές και στους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, οι δράσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν αφορούν σε:

  1. Δράσεις αναδιοργάνωσης, αναβάθμισης και εξασφάλισης των υποδομών και εφαρμογών του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, οι οποίες αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της λειτουργίας εντός ΟΣΔΔΥ ΔΔ περισσότερων και διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων και διαφορετικών ταχυτήτων περιφερειακού εξοπλισμού και στην προετοιμασία του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, στην υλοποίηση νέων εφαρμογών καθώς και στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη συνεχή και ασφαλή λειτουργία του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου (ενδεικτικώς άρθρα 75-77 ν. 4635/2019, ν. 4624/2019, ν. 4591/2019).

Αναλύονται δε σε επιμέρους δράσεις όπως:

– Αναβάθμιση τεχνολογίας λογισμικού ΟΣΔΔΥ ΔΔ, η οποία περιλαμβάνει : αρθρωτή ανάπτυξη λειτουργιών, εύκολη προσθήκη νέων λειτουργιών, δημιουργία και συντήρηση εσωτερικού αποθετηρίου κώδικα σε όποιες εφαρμογές ή  υποσυστήματα μπορεί να δημιουργηθεί, τεχνολογίες και διαδικασίες αυτόματης αναβάθμισης/ προσθήκης νέων λειτουργιών, εκσυγχρονισμός γραφικού περιβάλλοντος, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος (συν)εργασίας

– Υλοποίηση επιπλέον λειτουργιών για συγκεκριμένα σημεία των υπαρχουσών εφαρμογών, με έμφαση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη κατάλληλου και ευχερώς διαχειρίσιμου portal, στην πλήρη ψηφιοποίηση/αποϋλοποίηση της διαδικασίας, στη διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, τη διαχείριση νομολογίας, τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού φακέλου υποθέσεως με υλικό τεκμηρίωσης (νομοθεσία, νομολογία, θεωρία), την έκδοση στατιστικών αναφορών (BI) κ.λπ.

– Διασφάλιση συμβατότητας εφαρμογών με διαφορετικές εκδόσεις λογισμικού

– Ανάπτυξη συστήματος κεντρικής διαχείρισης περιφερειακού εξοπλισμού

– Εγκατάσταση και παραμετροποίηση υπηρεσίας ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους, σε αντίστοιχα data centers

– Έλεγχοι και υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και προστασίας δεδομένων του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, μέσω μελετών επικινδυνότητας, ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ), συστημάτων αποτροπής και αντιμετώπισης ειδικών μορφών κυβερνοεπιθέσεων (DDoS), συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/ Ν. 4624/2019), συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27001) κ.λπ.

  1. Λοιπές δράσεις όπως:

Ψηφιοποίηση δικαστικών αποφάσεων ΣτΕ και ΤΔΔ, ψηφιοποίηση φακέλων ετών 2015-2020, δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης, σύστημα ανωνυμοποίησης δικαστικών αποφάσεων, δημιουργία εφαρμογής μητρώου δικαστικών λειτουργών/ υπαλλήλων και εφαρμογής διαχείρισης χρηστών, επέκταση υποδομών δικτύου, προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού για το ΣτΕ και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

Ως οριζόντια δράση, αναγκαία για την άρτια εκτέλεση του όλου έργου, θα συγχρηματοδοτηθεί η διαχείρισή του (integration), καθώς και δραστηριότητες επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Επίσης προβλέπεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην αναθέτουσα αρχή  για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου κατά την υλοποίηση των δράσεων. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αφορούν ενδεικτικά σε:

-Υποστήριξη των Επιτροπών του Έργου και μεταφορά τεχνογνωσίας.

– Ελέγχους πιστοποίησης (δοκιμές συστημάτων, αξιολογήσεις παραδοτέων κ.ά.)

– Σύνταξη εκθέσεων και πρακτικών για την παράδοση υλικού, την καλή και σύμφωνη με τη σύμβαση  λειτουργία όλων των επιμέρους συστημάτων και εφαρμογών.

– Εκθέσεις για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, για την παραλαβή τμημάτων και του συνολικού έργου.

 

Η πράξη “Ψηφιακή αναβάθμιση του ΟΣΔΔΥ ΔΔ” θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) υποέργων.

Το υποέργο 1, προϋπολογισμού 8.960.232,64 €, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού.

Το υποέργο 2, προϋπολογισμού 291.481,00 €,  αφορά στη συμβουλευτική υποστήριξη της Επιτροπής Παραλαβής κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και την παραλαβή του υποέργου 1.

Το υποέργο 3 αφορά σε ελέγχους και υπηρεσίες ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων ΟΣΔΔΥ ΔΔ – συμμόρφωση με ΓΚΠΔ.