Συμμετοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο έργο RELEASE (“Reducing the Excessive usage of pre-triaL dEtention via hArmonisation & Support to altErnatives”) στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “ JUST-2022-JCCO ”

Το έργο (RELEASE) επικεντρώνεται στην στήριξη του δικαστικού σώματος και εν γένει των επαγγελματιών του νομικού κλάδου, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως της Ανατολικής Ευρώπης, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών στο θέμα της προσωρινής κράτησης και των εναλλακτικών περιοριστικών μέτρων και να διευκολυνθεί η καθιέρωση κοινής προσέγγισης στον τομέα αυτό.

Δείτε το σχετικό κείμενο εδώ.