Στο πλαίσιο συμμετοχής του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX (Exec), προέκυψε η ανάγκη αύξησης της ευαισθητοποίησης των εμπλεκομένων επαγγελματιών του χώρου της Δικαιοσύνης (Δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων) σχετικά με τη συνεκτική και ομοιόμορφη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και την προώθηση της χρήσης του ψηφιακού συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής αποδεικτικών στοιχείων, μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης αυτών.

Για το λόγο αυτό προτάθηκε η συμμετοχή του Υπουργείου στο νέο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «TRaining on European Investigation Order», γεγονός το οποίο έγινε αποδεκτό, καθώς στην ουσία αφορά στην ανάπτυξη και την πιλοτική διεξαγωγή πανευρωπαϊκής διασυνοριακής κατάρτισης προκειμένου να προωθηθεί η χρήση και η επιτυχής ανταλλαγή εντύπων και αποδεικτικών στοιχείων σε ολόκληρη την ΕΕ αναφορικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής εντολής έρευνας – European Investigation Order (EIO).

Το έργο θα προσαρμόσει το περιεχόμενο της κατάρτισης που θα σχεδιαστεί, στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας (μέτρα έρευνας, συνεργασία, διαδικασίες, διασφαλίσεις, συμμόρφωση με την προστασία δεδομένων) και θα παρέχει εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με τις τεχνικές πτυχές της υλοποίησης της ΕΕΕ και τη χρήση του ψηφιακού συστήματος ανταλλαγής ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων που αναπτύχθηκε από τα προηγούμενα έργα Evidence to e-codex και Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX (Exec).

Η εκπαίδευση απευθύνεται πιλοτικά σε 12 κράτη μέλη που υιοθετούν το Σύστημα ανταλλαγής ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων (evidences) μέσω της υποδομής e-CODEX. Η δέσμη εργαλείων που θα αναπτυχθούν κατά την διάρκεια υλοποίησης του TREIO θα καταδείξει μεταξύ άλλων και το σχέδιο δράσης για μελλοντικές δράσεις που θα εφαρμοστούν ως προς την επέκταση της κατάρτισης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το έργο προβλέπει τις κάτωθι δραστηριότητες:

 • WP1: Διαχείριση έργου
 • WP2: Χαρτογράφηση των αναγκών κατάρτισης, οριοθέτηση της μεθοδολογίας κατάρτισης και θέματα διασυνοριακής διάστασης, σχεδιασμός εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα που άπτεται της Ευρωπαϊκής Εντολής έρευνας, κατάρτιση 120 εκπαιδευτών
 • WP3: Δημιουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης TREIO (Ηλεκτρονική κατάρτιση σε 12 γλώσσες, τουλάχιστον 1000 εκπαιδευμένοι επαγγελματίες)
 • WP4: Ανάπτυξη του TREIO Training Toolkit & Σχέδιο Δράσης για μελλοντική κατάρτιση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή έρευνας
 • WP5: Διάδοση και ευαισθητοποίηση (Εκστρατεία, 12 ανοιχτές μέρες ενημέρωσης η μία εκ των οποίων στην Ελλάδα, συνέδριο)

Οι εταίροι του έργου είναι οι εξής:

 • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
 • RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
 • FONDATSIYA LIBRE
 • EUROPEAN CYBERCRIME TRAINING AND EDUCATION GROUP
 • BUNDESMINISTERIUM FUER VERFASSUNG, REFORMEN, DEREGULIERUNG UND JUSTIZ
 • ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS
 • HELLENIC MINISTRY OF JUSTICE
 • UNIVERSITAT WIEN
 • FONDAZIONE AGENFOR INTERNATIONAL
 • PROCURADORIAGERAL DA REPUBLICA
 • VISH SADEBEN SAVET

Η ιστοσελίδα του προγράμματος βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση:

https://treio.eu/

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria