Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX


Το e-codex (e-justice communication via on line data exchange – ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω ψηφιακής ανταλλαγής δεδομένων) αποτελεί μία δράση της Ε.Ε. στο χώρο της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης με αντικείμενο την ανάπτυξη, σε διευρωπαϊκό επίπεδο, της χρήσης των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής στο πεδίο της λειτουργίας της δικαιοσύνης και γενικότερα των νομικών διαδικασιών. Το έργο χρηματοδοτείται και εποπτεύεται από το πρόγραμμα πλαίσιο της Ε.Ε. για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Το e-codex συνίσταται ουσιαστικά στην υλοποίηση ενός ευκολότερου ψηφιακού τρόπου ανταλλαγής νομικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μέσω κοινών προτύπων και διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες και διαδικασίες σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. Επομένως δύναται να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επεξεργασίας του αυξανόμενου αριθμού διασυνοριακών διαδικασιών, ιδιαίτερα σε αστικές, ποινικές και εμπορικές υποθέσεις, βοηθώντας τους πολίτες να διεκδικούν τα δικαιώματά τους πιο γρήγορα και πιο απλά.

Στο Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη 2007-2013, εντάχθηκε η δράση «Ευρωπαϊκός Πιλότος Μεγάλης Κλίμακας e-CODEX», με στόχο την ανάπτυξη ενός διασυνοριακού ηλεκτρονικού συστήματος που θα προσφέρει έναν εύκολο και ασφαλή ψηφιακό τρόπο για την πρόσβαση και τη διαχείριση δικαστικών διασυνοριακών διαδικασιών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο έργο συμμετείχε το Εργαστήριο Πληροφορικής και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) το οποίο εξουσιοδοτήθηκε για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Δ.Δ.Α.Δ.) Το έργο αφορά στην εφαρμογή της Οδηγίας 41/2014 (ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις) και ειδικότερα στην ανταλλαγή σχετικών εντολών και των σχετιζόμενων ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων με τη χρήση του συστήματος e-codex. Σημειώνεται ότι τo E-Codex είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα-σύστημα που προσφέρει έναν ασφαλή ψηφιακό τρόπο για την πρόσβαση και την ανταλλαγή νομικών πληροφοριών μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., η οποία διευκολύνει τις πράξεις επίλυσης των διασυνοριακών υποθέσεων.

Στο πλαίσιο της επέκτασης της ανωτέρω δράσης αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας,  υπεγράφη η με αριθμό 785818 — EXEC — JUST-AG-2017/JUST-JACC-EJU-AG-2017 συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμβαλλόμενοι στην οποία είναι, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για τη δράση «Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο του e-CODEX» (Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX).

Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας συνιστά μία δικαστική απόφαση την οποία εκδίδει ή επικυρώνει δικαστική αρχή κράτους μέλους («κράτος έκδοσης») με σκοπό την εκτέλεση ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων ερευνητικών μέτρων σε ένα άλλο κράτος μέλος («κράτος εκτέλεσης») για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

Το Ευρωπαϊκό Διάταγμα Ερευνών (EIO – Οδηγία 2014/41/ΕΕ) έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και αρκετό καιρό. Με την οδηγία αυτή, η διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης επιταχύνθηκε με τη χρήση τυποποιημένων μορφών και διαδικασιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επόμενο βήμα για να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες ήταν να βασιστούν στα ψηφιακά συστήματα για τη δημιουργία κατάλληλων μορφών και την ηλεκτρονική ανταλλαγή. Το EXEC (Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX) έδωσε τη δυνατότητα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη να ανταλλάξουν ευρωπαϊκές εντολές έρευνας (EIO) και σχετικές ηλεκτρονικές αποδείξεις πλήρως ηλεκτρονικά μέσω υφιστάμενων εθνικών backend λύσεων ή της εφαρμογής αναφοράς (Reference Implementation) που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως συνοδευτικό μέτρο αναλύθηκαν νομικά, τεχνικά και οργανωτικά εμπόδια και υποβλήθηκαν κατάλληλες συστάσεις για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων.

Με το Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX, οι εταίροι του έργου μπορούν να χρησιμοποιούν ένα λειτουργικό δίκτυο μεταξύ των αρμόδιων νομικών αρχών των συμμετεχόντων κρατών μελών για την πλήρη ηλεκτρονική ανταλλαγή ευρωπαϊκών εντολών έρευνας και συναφών ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό, οι ευρωπαϊκές εντολές έρευνας (ΕΕΑ) θα ανταλλάσσονται ταχύτερα, με υψηλότερη ποιότητα και με λιγότερο κόστος. Τα δομημένα στοιχεία μιας ΕΕΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις παραλαμβάνουσες αρχές για την αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων από τα εθνικά τους συστήματα ΤΠ. Συνεπώς, τα αποτελέσματα μιας ΕΕΑ μπορούν να αναμένονται ταχύτερα.

Το έργο προβλέπει τις κάτωθι δραστηριότητες:

 • WP1: Διαχείριση έργου
 • WP2: Προσδιορισμός Νομικών και Τεχνικών εμποδίων
 • WP3: Set up of national Access Points
 • WP4: Testing
 • WP5: Rollout of the solution

Οι εταίροι του έργου είναι οι εξής:

 • BUNDESMINISTERIUM FUER VERFASSUNG, REFORMEN, DEREGULIERUNG UND JUSTIZ – Austria (BMVRDJ)
 • MINISTARSTVO PRAVOSUDA (MOJ HR)
 • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)
 • RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN (RUG)
 • ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (AUTH)
 • Ministério da Justiça (MJ)
 • MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID (MoJ NL)
 • MINISTERE DE LA JUSTICE (MJ FR)
 • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (MdG)
 • MINISTERE DE LA JUSTICE (MJ LUX)
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINE PROKURATURA (GP LT)
 • MINISTRY OF JUSTICE, TRANSPARENCY AND HUMAN RIGHTS (GMJ)
 • VISH SADEBEN SAVET (SJC)
 • MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI (MoJ CZ)
 • Ministerio de la justicia (MDJ)
 • JUSTIZMINISTERIUM DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN (JM NRW)
 • Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (ZITIS)
 • Chambre européenne des huissiers de justice (CEHJ)
 • COURT ADMINISTRATIon OF LATVIA (CA LV)
 • Bayerisches Staatsministerium der Justiz (StMJ)
 • Ministry of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus

Η ιστοσελίδα του προγράμματος βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση:

https://www.e-codex.eu/EXEC

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria