Διευκρινήσεις Διαγωνισμoύ ανάθεσης έργου «Αναβάθμιση εφαρμογών Ηλεκτρονικού Πρωτόκολλου και Τράπεζας Νομικού Περιεχομένου»

Διευκρινήσεις σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: «Αναβάθμιση εφαρμογών Ηλεκτρονικού Πρωτόκολλου και Τράπεζας Νομικού Περιεχομένου» Υποέργο 2 της Πράξης  «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΟΠΣ: 5045263) (α/α ΕΣΗΔΗΣ 104173).

 

Συνημμένα: 21PROC008022562_Διευκρινήσεις Διαγωνισμου_ΥΠΟΕΡΓΟ_2_ΕλΣυν_5045263

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2021