Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της Πράξης: «Αναβάθμιση των υπηρεσιών δομών υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας διενέργειας του Ανοικτού, Δημόσιου, Διεθνούς, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για το Υποέργο 1: της Πράξης: «Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης» με MIS 5030898.​

Συνημμένο έγγραφο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021