Προκήρυξη διαγωνισμού «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» ΟΠΣ: 5045263

Προκήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσης υπηρεσιών για το έργο: «Ενίσχυση της Κυβερνοασφάλειας του Ο.Π.Σ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου», Υποέργο 3 της Πράξης: «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Κωδ. ΟΠΣ: 5045263) μέσω ΕΣΗΔΗΣ με ΑΑ 112991

Τα έγγραφα του διαγωνισμού:

178_Απόφαση-διενέργειας_ΥΠ_3 Κυβερνοασφάλεια ΟΠΣ ΕλΣυν_6Ω1ΗΩ-6Ξ6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΥΠ_3_Κυβερνοασφάλεια ΟΠΣ ΕλΣυν_21REQ008885252

ΤΕΥΔ_ΥΠ3_ΕΛΣΥΝ

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2021