Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Η ΕΥΔ του Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα, ενέκρινε την πρόταση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ για την Πράξη «Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Ο κωδικός πράξης είναι (MIS) 5033620 και συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 74,254 ευρώ.

Skip to content