Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με MIS 5030898

ΠΡΑΞΗ: Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με MIS 5030898

του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»,

με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο),

με συνολικό προϋπολογισμό 282.875,00€

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ_5030898