ΟΣΔΥΠΠ – Β’ Φάση

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ, ανταποκρίθηκε στην υπ’αρ. 38 πρόσκληση της ΕΥΔ του Ε.Π. μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα, και υπέβαλε πρόταση για την Β’ Φάση του Έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία» (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ).

Η Πράξη εγκρίθηκε με κωδικό πράξης (MIS) 5037962 και συνολικό κόστος πράξης 20.833.884,42 ευρώ.

Το Έργο «ΟΣΔΔΥ-ΠΠ – Φάση Β΄» αφορά στην εξάπλωση στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες όλης της χώρας του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία» που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου (“ΟΣΔΔΥ – ΠΠ Α΄ Φάση”). Το Έργο «ΟΣΔΔΥ-ΠΠ» Α’ Φάση (έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση και το οποίο μεταφέρθηκε στο ΕΠ ΜΔΤ ΕΣΠΑ 2014-2020), εξυπηρετεί σήμερα τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και τις Εισαγγελίες στις Εφετειακές Περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και τον Άρειο Πάγο – 41 συνολικά δικαστικά καταστήματα.

Οι βασικοί σκοποί του έργου είναι:

 • Η εξάπλωση της ηλεκτρονικοποίησης της ροής της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας στα δικαστήρια και εισαγγελίες όλης της χώρας, πέραν αυτών της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Χαλκίδας, στα οποία η ηλεκτρονικοποίηση της ροής αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προηγούμενου έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Α’ Φάση.
 • Η επέκταση της λειτουργικότητας των υφιστάμενων εφαρμογών
 • Η παροχή των απαραίτητων υποδομών, κεντρικών και περιφερειακών.

Οι στόχοι του έργου είναι παραπλήσιοι με τους στόχους πρώτου έργου (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Α’ Φάση) και περιλαμβάνουν:

 • Επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης και μείωση των εκκρεμών υποθέσεων και ποιοτική αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της Δικαιοσύνης προς τους πολίτες: α) Ελάφρυνση του διαχειριστικού φόρτου των φορέων του δικαστικού συστήματος, β) Αναβάθμιση της διαδικασίας απονομής Δικαιοσύνης μέσω της υποστήριξης των Δικαστικών λειτουργών στην άσκηση των καθηκόντων τους, γ) Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της Δικαιοσύνης και άλλων φορέων του Δημοσίου τομέα με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών διεπαφών, δ) Μείωση της ανάγκης για φυσική παρουσία για υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης όπως η υποβολή και παραλαβή εγγράφων, αιτημάτων κ.ο.κ μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφόρησης
 • Καλύτερη διοίκηση του δικαστικού συστήματος. Συγκεκριμένα:
  • Παραγωγή στατιστικών δεδομένων και διοικητικής πληροφόρησης
  • Αντικειμενική πληροφόρηση για την λειτουργία του δικαστικού συστήματος
  • Υποστήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών της Δικαιοσύνης
  • Αύξηση της διαφάνειας στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος: α) Δημοσίευση στατιστικών δεδομένων για την λειτουργία της Δικαιοσύνης, β) Ηλεκτρονική παρακολούθηση υπόθεσης από τους έχοντες έννομο συμφέρον, γ) Ηλεκτρονική τήρηση ιστορικού και φακέλου υπόθεσης και δυνατότητα ποιοτικού και νομικού ελέγχου
  • Αποφυγή απώλειας εσόδων λόγω καθυστέρησης και τελικής παραγραφής των επιβαλλόμενων χρηματικών ποινών μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και με τρίτους φορείς.
 • Εξοικονόμηση πόρων. Συγκεκριμένα:
  • Μείωση λειτουργικού κόστους του δικαστικού συστήματος: χώροι αποθήκευσης, χρόνοι αναζήτησης και αναπαραγωγής των εγγράφων, αναλώσιμα.
  • Μείωση κόστους υποδομών: οικονομίες κλίμακας στην εισαγωγή αναβαθμίσεων και τροποποιήσεων, μείωση διαχειριστικού φόρτου για την επίλυση δυσλειτουργιών και την διαχείριση του συστήματος.

Ταυτόχρονα, το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση θα διαλειτουργεί με Πληροφοριακά Συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου. Η επαύξηση λειτουργικότητας θα γίνεται με βάση αιτήματα (“change requests”) που θα έρχονται ad-hoc κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β ΦΑΣΗ

[vc_btn title=”κατέβασμα αρχείου ” style=”outline” shape=”square” color=”blue” i_icon_fontawesome=”fa fa-arrow-down” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fjustedespa.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FAPOFASI-ENTAKSIS_OSDDY-PP_V-FASIS_ADA-6IXO465XI8-OLS.pdf||target:%20_blank|”]