Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Στις 25/4/2019 εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο “Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου” και Π/Υ 74,254€.

Οι ωφελούμενοι της Πράξης είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι ελεγχόμενοι από αυτό φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, η παραγωγική λειτουργία της προτεινόμενης Πράξης θα ωφελήσει:

  • στην εξαγωγή των απαραίτητων στατιστικών δεδομένων και αναφορών για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της Διοίκησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς την εξέλιξη και τα αποτελέσματα της διενέργειας του κατασταλτικού ελέγχου,
  • στη σύνταξη της Ετησίας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που τυγχάνει ευρείας δημοσιότητας,
  • στην επιτάχυνση της αμερόληπτης χρήσης των μεθόδων της στατιστικής δειγματοληψίας ως ενδιάμεση και απαραίτητη διαδικασία για τη διεξαγωγή του κατασταλτικού ελέγχου, και
  • στην άμεση ενημέρωση των ελεγχόμενων φορέων για την εντός του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέλιξη του κατασταλτικού ελέγχου που τους αφορά.

Επιπλέον, επιδιώκεται να προκύψει πρόσθετη ωφέλεια από την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών του κατασταλτικού ελέγχου που θα μελετηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης.

Στόχοι της Πράξης είναι :

  • η επέκταση της λειτουργικότητας του υφισταμένου ΟΠΣ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως η διαδικασία κατασταλτικού ελέγχου που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως εξωτερικός Ελεγκτής των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
  • η βελτίωση της πληροφοριακής υποστήριξης των εσωτερικών λειτουργιών των υπηρεσιών ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με σκοπό την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών του κατασταλτικού ελέγχου με την εισαγωγή της νέας εφαρμογής, και
  • η επίτευξη διαλειτουργικότητας της νέας εφαρμογής κατασταλτικού ελέγχου με τα πληροφοριακά συστήματα των ελεγχομένων από το Ελεγκτικό Συνέδριο φορέων για την αμφίδρομη τροφοδοσία με ελεγκτικά δεδομένα των εμπλεκόμενων φορέων του Δημοσίου Τομέα κατά τρόπο έγκαιρο και έγκυρο.

ΑΕ 5033620

[vc_btn title=”κατέβασμα αρχείου ” style=”outline” shape=”square” color=”blue” i_icon_fontawesome=”fa fa-arrow-down” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fjustedespa.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2FAE_5033620.pdf||target:%20_blank|”]