Πίνακας συμβάσεων 2019 Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΑΝΑΔΟΧΟΣΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1«Μελέτη αποτύπωσης και καταγραφής της αρχιτεκτονικής των Computer Rooms των Διοικητικών Δικαστηρίων που συμμετείχαν στο έργο ΟΣΔΔΥΔΔ και προτάσεις αναμόρφωσης»UNISYSTEMS A.E.07/01/20196/4/20196,200.00 €
2«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ)»ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ11/01/201910/1/202024,304.00 €
3«Σχεδιασμός της επικοινωνιακής πολιτικής και του σχεδίου δημοσιότητας που αφορούν σε ενταγμένα έργα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.Δ.Δ.ΑΔ.) στο ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»ΒΙRDIE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ14/01/201913/3/201924,180.00 €
4Προμήθεια εξοπλισμού back-up και παρουσιάσεων
για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ)
ACTIVE COMPUTER SYSTEMS Α.Ε.22/05/201910/6/2019
2,496.86 €

5Εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμούκαι λογισμικού για τις ανάγκες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ (2019)ACTIVE COMPUTER SYSTEMS05/06/20194/6/20203,100.00 €
6Καθαρισμός γραφείων και κοινόχρηστων χώρων του ορόφου στέγασης της Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ
ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ01/07/2019
30/6/2020
11,449.32 €