Πίνακας συμβάσεων 2019 Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΑΝΑΔΟΧΟΣΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1«Μελέτη αποτύπωσης και καταγραφής της αρχιτεκτονικής των Computer Rooms των Διοικητικών Δικαστηρίων που συμμετείχαν στο έργο ΟΣΔΔΥΔΔ και προτάσεις αναμόρφωσης»UNISYSTEMS A.E.07-01-20196-4-20196,200.00 €
2«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ)»ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ11-01-201910-1-202024,304.00 €
3«Σχεδιασμός της επικοινωνιακής πολιτικής και του σχεδίου δημοσιότητας που αφορούν σε ενταγμένα έργα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.Δ.Δ.ΑΔ.) στο ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»ΒΙRDIE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ14-01-201913-3-201924,180.00 €
4Προμήθεια εξοπλισμού back-up και παρουσιάσεων
για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ)
ACTIVE COMPUTER SYSTEMS Α.Ε.22-05-201910-6-2019
2,496.86 €

5Εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμούκαι λογισμικού για τις ανάγκες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ (2019)ACTIVE COMPUTER SYSTEMS05-06-20194-6-20203,100.00 €
6Καθαρισμός γραφείων και κοινόχρηστων χώρων του ορόφου στέγασης της Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ
ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ01-07-2019
30-6-2020
11,449.32 €

Πίνακας συμβάσεων 2018 Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων από το Ε.Π. “ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ”

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΑΝΑΔΟΧΟΣΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1Καθαρισμός γραφείων και κοινόχρηστων χώρων του ορόφου στέγασης της Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔALMA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Ε.01-02-1830-6-2019
8,432.00 €

2Εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμούκαι λογισμικού για τις ανάγκες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔACTIVE COMPUTER SYSTEMS21-03-1814-3-2019
3,100.00 €
3Υποβοήθηση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ), σε θέματα Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών
ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ13-06-18
12-10-18
48,112.00 €

Πίνακας Συμβάσεων 2017 Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων από το Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΑΝΑΔΟΧΟΣΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ

ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ

19-10-2017

19-2-2018

22,196.00 €

2Σχεδιασμός και εξειδίκευση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του ΥΔΔΑΔ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020, των ΕΔΕΔ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων

ΑΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ

19-10-2017

19-2-2018

48,360.00 €
3Δημιουργία νέου ιστότοπου της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ

ULTRAVISION ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Λ.- ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ Σ. Ο.Ε.

20-10-2017

19-2-2018

18,600.00 €

4Παροχή υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

19-10-2017

19-10-2018

24,304.00 €

5Εξειδίκευση δράσεων και υποστήριξη της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ για την παρακολούθηση έργων ή δράσεων σχετικών με τα Ε.Π. ΕΣΠΑ.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΕ

19-10-2017

19-4-2018

49,352.00 €