Πίνακας Συμβάσεων 2017 Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων από το Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΑΝΑΔΟΧΟΣΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ

ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ

19-10-2017

19-2-2018

22,196.00 €

2Σχεδιασμός και εξειδίκευση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του ΥΔΔΑΔ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020, των ΕΔΕΔ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων

ΑΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ

19-10-2017

19-2-2018

48,360.00 €
3Δημιουργία νέου ιστότοπου της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ

ULTRAVISION ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Λ.- ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ Σ. Ο.Ε.

20-10-2017

19-2-2018

18,600.00 €

4Παροχή υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

19-10-2017

19-10-2018

24,304.00 €

5Εξειδίκευση δράσεων και υποστήριξη της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ για την παρακολούθηση έργων ή δράσεων σχετικών με τα Ε.Π. ΕΣΠΑ.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΕ

19-10-2017

19-4-2018

49,352.00 €