ΠΡΑΞΗ :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)

 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι Φορέας χρηματοδότησης, με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔ Δικαιούχο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, Κύριο και Φορέα Λειτουργίας των ακόλουθων, συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους έργων πληροφορικής:

 

ΠΡΑΞΗ :  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

 

Η πράξη αφορά σε δράσεις για τη βελτίωση της ταχύτητας απονομής και της λειτουργίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης μέσω της αναβάθμισης και επέκτασης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης, το οποίο, όπως έχει διαπιστώσει και η Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας, χρήζει αφενός αφομοίωσης των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων, αφετέρου προσαρμογής στις θεσμικές μεταβολές και στους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, οι δράσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν αφορούν σε:

  1. Δράσεις αναδιοργάνωσης, αναβάθμισης και εξασφάλισης των υποδομών και εφαρμογών του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, οι οποίες αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της λειτουργίας εντός ΟΣΔΔΥ ΔΔ περισσότερων και διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων και διαφορετικών ταχυτήτων περιφερειακού εξοπλισμού και στην προετοιμασία του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, στην υλοποίηση νέων εφαρμογών καθώς και στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη συνεχή και ασφαλή λειτουργία του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου (ενδεικτικώς άρθρα 75-77 ν. 4635/2019, ν. 4624/2019, ν. 4591/2019).

Αναλύονται δε σε επιμέρους δράσεις όπως:

– Αναβάθμιση τεχνολογίας λογισμικού ΟΣΔΔΥ ΔΔ, η οποία περιλαμβάνει : αρθρωτή ανάπτυξη λειτουργιών, εύκολη προσθήκη νέων λειτουργιών, δημιουργία και συντήρηση εσωτερικού αποθετηρίου κώδικα σε όποιες εφαρμογές ή  υποσυστήματα μπορεί να δημιουργηθεί, τεχνολογίες και διαδικασίες αυτόματης αναβάθμισης/ προσθήκης νέων λειτουργιών, εκσυγχρονισμός γραφικού περιβάλλοντος, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος (συν)εργασίας

– Υλοποίηση επιπλέον λειτουργιών για συγκεκριμένα σημεία των υπαρχουσών εφαρμογών, με έμφαση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη κατάλληλου και ευχερώς διαχειρίσιμου portal, στην πλήρη ψηφιοποίηση/αποϋλοποίηση της διαδικασίας, στη διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, τη διαχείριση νομολογίας, τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού φακέλου υποθέσεως με υλικό τεκμηρίωσης (νομοθεσία, νομολογία, θεωρία), την έκδοση στατιστικών αναφορών (BI) κ.λπ.

– Διασφάλιση συμβατότητας εφαρμογών με διαφορετικές εκδόσεις λογισμικού

– Ανάπτυξη συστήματος κεντρικής διαχείρισης περιφερειακού εξοπλισμού

– Εγκατάσταση και παραμετροποίηση υπηρεσίας ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους, σε αντίστοιχα data centers

– Έλεγχοι και υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και προστασίας δεδομένων του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, μέσω μελετών επικινδυνότητας, ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ), συστημάτων αποτροπής και αντιμετώπισης ειδικών μορφών κυβερνοεπιθέσεων (DDoS), συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/ Ν. 4624/2019), συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27001) κ.λπ.

  1. Λοιπές δράσεις όπως:

Ψηφιοποίηση δικαστικών αποφάσεων ΣτΕ και ΤΔΔ, ψηφιοποίηση φακέλων ετών 2015-2020, δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης, σύστημα ανωνυμοποίησης δικαστικών αποφάσεων, δημιουργία εφαρμογής μητρώου δικαστικών λειτουργών/ υπαλλήλων και εφαρμογής διαχείρισης χρηστών, επέκταση υποδομών δικτύου, προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού για το ΣτΕ και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

Ως οριζόντια δράση, αναγκαία για την άρτια εκτέλεση του όλου έργου, θα συγχρηματοδοτηθεί η διαχείρισή του (integration), καθώς και δραστηριότητες επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Επίσης προβλέπεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην αναθέτουσα αρχή  για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου κατά την υλοποίηση των δράσεων. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αφορούν ενδεικτικά σε:

-Υποστήριξη των Επιτροπών του Έργου και μεταφορά τεχνογνωσίας.

– Ελέγχους πιστοποίησης (δοκιμές συστημάτων, αξιολογήσεις παραδοτέων κ.ά.)

– Σύνταξη εκθέσεων και πρακτικών για την παράδοση υλικού, την καλή και σύμφωνη με τη σύμβαση  λειτουργία όλων των επιμέρους συστημάτων και εφαρμογών.

– Εκθέσεις για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, για την παραλαβή τμημάτων και του συνολικού έργου.

 

Η πράξη “Ψηφιακή αναβάθμιση του ΟΣΔΔΥ ΔΔ” θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) υποέργων.

Το υποέργο 1, προϋπολογισμού 8.960.232,64 €, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού.

Το υποέργο 2, προϋπολογισμού 291.481,00 €,  αφορά στη συμβουλευτική υποστήριξη της Επιτροπής Παραλαβής κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και την παραλαβή του υποέργου 1.

Το υποέργο 3 αφορά σε ελέγχους και υπηρεσίες ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων ΟΣΔΔΥ ΔΔ – συμμόρφωση με ΓΚΠΔ.