Ετήσια Συνάντηση Ανασκόπησης έτους 2018

Την 4η Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis η Ετήσια Συνάντηση Ανασκόπησης έτους 2018 για το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» υπό την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνάντηση συμμετείχαν: ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΚΤ, κ. Γ. Ιωαννίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Γ. Θεοδωράκης, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, η Προϊσταμένη και στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ ΜΔΤ, εκπρόσωποι των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των κάθετων τομέων πολιτικής προτεραιότητας του Ε.Π. ΜΔΤ.
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ, παρουσίασε τα έργα που έχουν προταθεί στην Διαχειριστική Αρχή, τη χρησιμότητα τους, τα οφέλη τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Επίσης αναπτύχθηκαν τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι στόχοι, οι προϋπολογισμοί  και τα χρονοδιάγραμματα υλοποίησης τους.
Η Επιτροπή σχολίασε θετικά το έργο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ, που παρά το σύντομο διάστημα λειτουργίας της, έχει καταφέρει να προχωρήσει ουσιαστικά τα έργα που συμβάλλουν στην επιτάχυνση της Δικαιοσύνης.»

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία

Η ΕΥΔ του Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα, ενέκρινε την πρόταση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ για την Πράξη «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία» (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ). Ο κωδικός πράξης είναι (MIS) 5037962 και συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 20.833.884,42.»

Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με MIS 5030898

ΠΡΑΞΗ: Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με MIS 5030898

του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»,

με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο),

με συνολικό προϋπολογισμό 282.875,00€

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ_5030898