Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5039505 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»


H Πράξη επιδιώκει την υποβοήθηση της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου.

Η ομάδα στόχος αποτελείται από νέους δικηγόρους αποφοίτους Νομικών Σχολών οι οποίοι βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική ή και κοινωνική θέση με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στην ολοκλήρωση της 18μηνης πρακτικής άσκησης που είναι απαραίτητη για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του δικηγόρου. Η επιλογή θα γίνει με βαθμολόγηση ειδικά σχεδιασμένων κριτηρίων επιλογής ώστε να αποτυπωθεί η κοινωνική ευαισθητοποίηση του προγράμματος.

Ο αριθμός των ασκούμενων δικηγόρων/ωφελούμενων από την παρέμβαση ανέρχεται σε συνολικά 2.400 άτομα.

Μέρος της δεκαοκτάμηνης πρακτικής άσκησης των νέων δικηγόρων, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών θα πραγματοποιηθεί στα Δικαστήρια ή τις Εισαγγελίες της χώρας.

Με την άσκησή τους στα δικαστήρια, οι συμμετέχοντες αποκτούν ουσιώδεις πρακτικές γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης αφού κατά τη διάρκεια αυτής θα τους ανατίθενται καθήκοντα με σκοπό την εκμάθηση των διαδικασιών του αντικειμένου της δικαστηριακής ύλης Διοικητικής Δικαιοσύνης:

 • Τμήματα Συνεδριάσεων ουσίας,
 • Τμήματα Ακυρωτικού Σχηματισμού,
 • Πολιτικής Δικαιοσύνης και Ποινικής Δικαιοσύνης.

Η άσκηση θα παρέχεται στη γραμματεία εκάστοτε Δικαστηρίου και υπό την κατεύθυνση του προϊστάμενου δικαστή και μπορεί να συνοδεύεται από παρακολούθηση σεμιναρίων που οργανώνονται από τις δικαστικές αρχές όπου υπηρετούν και από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης αναμένεται να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία ασκούμενοι σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση να προσφέρουν περισσότερο ποιοτικές και ουσιαστικές υπηρεσίες προς τους πολίτες της χώρας, τους εντολείς τους.

Στην συνέχεια, ο Συντονιστής θα μεριμνά για την κατανομή των ασκούμενων σε δικηγορικά γραφεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, με κριτήρια που θα οδηγούν στην επιλογή του δικηγορικού γραφείου που εξυπηρετεί τις ανάγκες του ασκούμενου.

Η πρακτική άσκηση στα δικηγορικά γραφεία θα έχει διάρκεια 6 μήνες και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η 18μηνη υποχρεωτική περίοδος και ο ασκούμενος μπορεί να αποκτήσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος

[vc_btn title=”ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 3409 1120 Α3 ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ” style=”outline” shape=”square” color=”blue” i_icon_fontawesome=”fa fa-arrow-down” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fjustedespa.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2FAPOFASI-ENTAKSIS-3409_1120_A3_ASKOUMENOI.pdf||target:%20_blank|”]

Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Στις 25/4/2019 εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο “Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου” και Π/Υ 74,254€.

Οι ωφελούμενοι της Πράξης είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι ελεγχόμενοι από αυτό φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, η παραγωγική λειτουργία της προτεινόμενης Πράξης θα ωφελήσει:

 • στην εξαγωγή των απαραίτητων στατιστικών δεδομένων και αναφορών για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της Διοίκησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς την εξέλιξη και τα αποτελέσματα της διενέργειας του κατασταλτικού ελέγχου,
 • στη σύνταξη της Ετησίας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που τυγχάνει ευρείας δημοσιότητας,
 • στην επιτάχυνση της αμερόληπτης χρήσης των μεθόδων της στατιστικής δειγματοληψίας ως ενδιάμεση και απαραίτητη διαδικασία για τη διεξαγωγή του κατασταλτικού ελέγχου, και
 • στην άμεση ενημέρωση των ελεγχόμενων φορέων για την εντός του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέλιξη του κατασταλτικού ελέγχου που τους αφορά.

Επιπλέον, επιδιώκεται να προκύψει πρόσθετη ωφέλεια από την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών του κατασταλτικού ελέγχου που θα μελετηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης.

Στόχοι της Πράξης είναι :

 • η επέκταση της λειτουργικότητας του υφισταμένου ΟΠΣ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως η διαδικασία κατασταλτικού ελέγχου που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως εξωτερικός Ελεγκτής των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
 • η βελτίωση της πληροφοριακής υποστήριξης των εσωτερικών λειτουργιών των υπηρεσιών ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με σκοπό την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών του κατασταλτικού ελέγχου με την εισαγωγή της νέας εφαρμογής, και
 • η επίτευξη διαλειτουργικότητας της νέας εφαρμογής κατασταλτικού ελέγχου με τα πληροφοριακά συστήματα των ελεγχομένων από το Ελεγκτικό Συνέδριο φορέων για την αμφίδρομη τροφοδοσία με ελεγκτικά δεδομένα των εμπλεκόμενων φορέων του Δημοσίου Τομέα κατά τρόπο έγκαιρο και έγκυρο.

ΑΕ 5033620

[vc_btn title=”κατέβασμα αρχείου ” style=”outline” shape=”square” color=”blue” i_icon_fontawesome=”fa fa-arrow-down” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fjustedespa.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2FAE_5033620.pdf||target:%20_blank|”]

ΟΣΔΥΠΠ – Β’ Φάση

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ, ανταποκρίθηκε στην υπ’αρ. 38 πρόσκληση της ΕΥΔ του Ε.Π. μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα, και υπέβαλε πρόταση για την Β’ Φάση του Έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία» (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ).

Η Πράξη εγκρίθηκε με κωδικό πράξης (MIS) 5037962 και συνολικό κόστος πράξης 20.833.884,42 ευρώ.

Το Έργο «ΟΣΔΔΥ-ΠΠ – Φάση Β΄» αφορά στην εξάπλωση στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες όλης της χώρας του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία» που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου (“ΟΣΔΔΥ – ΠΠ Α΄ Φάση”). Το Έργο «ΟΣΔΔΥ-ΠΠ» Α’ Φάση (έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση και το οποίο μεταφέρθηκε στο ΕΠ ΜΔΤ ΕΣΠΑ 2014-2020), εξυπηρετεί σήμερα τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και τις Εισαγγελίες στις Εφετειακές Περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και τον Άρειο Πάγο – 41 συνολικά δικαστικά καταστήματα.

Οι βασικοί σκοποί του έργου είναι:

 • Η εξάπλωση της ηλεκτρονικοποίησης της ροής της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας στα δικαστήρια και εισαγγελίες όλης της χώρας, πέραν αυτών της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Χαλκίδας, στα οποία η ηλεκτρονικοποίηση της ροής αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προηγούμενου έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Α’ Φάση.
 • Η επέκταση της λειτουργικότητας των υφιστάμενων εφαρμογών
 • Η παροχή των απαραίτητων υποδομών, κεντρικών και περιφερειακών.

Οι στόχοι του έργου είναι παραπλήσιοι με τους στόχους πρώτου έργου (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Α’ Φάση) και περιλαμβάνουν:

 • Επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης και μείωση των εκκρεμών υποθέσεων και ποιοτική αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της Δικαιοσύνης προς τους πολίτες: α) Ελάφρυνση του διαχειριστικού φόρτου των φορέων του δικαστικού συστήματος, β) Αναβάθμιση της διαδικασίας απονομής Δικαιοσύνης μέσω της υποστήριξης των Δικαστικών λειτουργών στην άσκηση των καθηκόντων τους, γ) Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της Δικαιοσύνης και άλλων φορέων του Δημοσίου τομέα με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών διεπαφών, δ) Μείωση της ανάγκης για φυσική παρουσία για υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης όπως η υποβολή και παραλαβή εγγράφων, αιτημάτων κ.ο.κ μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφόρησης
 • Καλύτερη διοίκηση του δικαστικού συστήματος. Συγκεκριμένα:
  • Παραγωγή στατιστικών δεδομένων και διοικητικής πληροφόρησης
  • Αντικειμενική πληροφόρηση για την λειτουργία του δικαστικού συστήματος
  • Υποστήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών της Δικαιοσύνης
  • Αύξηση της διαφάνειας στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος: α) Δημοσίευση στατιστικών δεδομένων για την λειτουργία της Δικαιοσύνης, β) Ηλεκτρονική παρακολούθηση υπόθεσης από τους έχοντες έννομο συμφέρον, γ) Ηλεκτρονική τήρηση ιστορικού και φακέλου υπόθεσης και δυνατότητα ποιοτικού και νομικού ελέγχου
  • Αποφυγή απώλειας εσόδων λόγω καθυστέρησης και τελικής παραγραφής των επιβαλλόμενων χρηματικών ποινών μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και με τρίτους φορείς.
 • Εξοικονόμηση πόρων. Συγκεκριμένα:
  • Μείωση λειτουργικού κόστους του δικαστικού συστήματος: χώροι αποθήκευσης, χρόνοι αναζήτησης και αναπαραγωγής των εγγράφων, αναλώσιμα.
  • Μείωση κόστους υποδομών: οικονομίες κλίμακας στην εισαγωγή αναβαθμίσεων και τροποποιήσεων, μείωση διαχειριστικού φόρτου για την επίλυση δυσλειτουργιών και την διαχείριση του συστήματος.

Ταυτόχρονα, το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση θα διαλειτουργεί με Πληροφοριακά Συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου. Η επαύξηση λειτουργικότητας θα γίνεται με βάση αιτήματα (“change requests”) που θα έρχονται ad-hoc κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β ΦΑΣΗ

[vc_btn title=”κατέβασμα αρχείου ” style=”outline” shape=”square” color=”blue” i_icon_fontawesome=”fa fa-arrow-down” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fjustedespa.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FAPOFASI-ENTAKSIS_OSDDY-PP_V-FASIS_ADA-6IXO465XI8-OLS.pdf||target:%20_blank|”]

Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών από δομές υπό την εποπτεία της Γ. Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ, ανταποκρίθηκε στην υπ’αρ. 32 πρόσκληση της ΕΥΔ του Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα, και υπέβαλε πρόταση για την «Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής».

Η Πράξη εγκρίθηκε με κωδικό πράξης (MIS) 5030898 και συνολικό κόστος προϋπολογισμό 361.515,28 ευρώ.

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, με στόχο:

 • την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων τόσο για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και την αποφυγή της περαιτέρω εμπλοκής των ανηλίκων και νέων με το έγκλημα,
 • τη μεταχείριση των καταδικασθέντων που εκτίουν την ποινή τους στη φυλακή ή στην κοινότητα για την υποβοήθηση της κοινωνικής τους επανένταξης και την πρόληψη της υποτροπής, και
 • τη διοικητική αναβάθμιση των υπηρεσιών.

Το έργο συνάδει πλήρως με τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο «Στρατηγικό σχέδιο για το σωφρονιστικό σύστημα 2018-2020» και το προσαρτημένο σε αυτό σχέδιο δράσης, ειδικότερα δε τους στρατηγικούς στόχους 2, 3 και 4.

Παράλληλα, σημαντική παράμετρος του έργου είναι η ενιαία θεώρηση των υπηρεσιών, στην αναβάθμιση των οποίων στοχεύει, η διασύνδεση των επαγγελματιών μεταξύ τους και η ανάπτυξη κατά το δυνατόν κοινών μεθοδολογικών εργαλείων και μοντέλων εργασίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερα ο κοινός στόχος που είναι η πρόληψη της παραβατικότητας και η υποβοήθηση της κοινωνικής ένταξης των ανηλίκων και ενηλίκων παραβατών του νόμου.

Θα μπορούσε κανείς να διακρίνει τρεις βασικές κατηγορίες δομών:

τις δομές φιλοξενίας ανηλίκων. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα στο επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται στους ανηλίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο και τους παραβατικούς ανηλίκους είναι η υπολειτουργία και έλλειψη εκσυγχρονισμού στη λειτουργία των δομών φιλοξενίας. λειτουργία των δομών φιλοξενίας. Υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης των αδυναμιών των στεγών αυτών σε όλο το φάσμα που αφορά τις ομάδες – στόχο, από ανηλίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο μέχρι και ανηλίκους που υπέστησαν εγκλεισμό και επανεντάσσονται στην κοινωνία.
Αποτέλεσμα της δράσης θα είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις πέντε
μονάδες φιλοξενίας ανηλίκων και πιλοτική λειτουργία.

τα καταστήματα κράτησης. Βασικός στόχος της Σωφρονιστικής Πολιτικής είναι η ομαλή επανένταξη των κρατουμένων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτούνται στοχευμένες δράσεις, ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προετοιμασίας για την επανένταξη (επαγγελματική, οικογενειακή συμβουλευτική και εξατομικευμένο πλάνο για την προετοιμασία της επανένταξης). Αποτέλεσμα της δράσης θα είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται εντός των καταστημάτων κράτησης και πιλοτική λειτουργία σε πέντε καταστήματα κράτησης.

τις υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής. Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (ΥΕΑ & ΚΑ), απευθύνονται:

 • α) σε ανηλίκους, που έχουν διαπράξει αδίκημα ή διατρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν δράστες ή θύματα αξιόποινων πράξεων, παρέχοντας υποστήριξη στην ποινική δικαιοσύνη στο επίπεδο της πρόληψης αλλά και τη μεταχείρισής των,
 • β) σε ενηλίκους, που έχουν καταδικασθεί σε αναστολή εκτέλεσης της ποινής τους υπό επιτήρηση ή έχει μετατραπεί η ποινή τους σε υποχρέωση παροχής κοινωφελούς εργασίας ή έχουν απολυθεί υπό όρους, συντρέχοντας και επιβλέποντάς τους.

Επίσης, διενεργούν κοινωνική έρευνα

 • α) σε υποθέσεις ανηλίκων και
 • β) σε περιπτώσεις ενηλίκων δραστών.

Αποτέλεσμα της δράσης θα είναι η Αναβάθμιση του ρόλου των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Ενδεικτικές ενέργειες που θα αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδότησης συνιστούν οι κατωτέρω:

 • Μελέτες οι οποίες θα καταλήγουν στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας καθεμίας εκ των ανωτέρω τριών δομών
 • Επιμόρφωση του στελεχιακού δυναμικού στη βάση των πορισμάτων των ως άνω μελετών
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και εποπτείας του προσωπικού των δομών
 • Αξιοποίηση και πιλοτική εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου και των εργαλείων που προτάθηκαν από τις μελέτες
 • Υλοποίηση σχεδίου διάχυσης των αποτελεσμάτων με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση σε όλες τις υπηρεσίες των ορθών πρακτικών που θα έχουν προκύψει από την πιλοτική εφαρμογή
 • Αξιολόγηση της εφαρμογής των ανωτέρω αλλαγών και παρεμβάσεων από την αρμόδια κεντρική επιβλέπουσα αρχή με την αντίστοιχη προσαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, όπου απαιτηθεί.
 • Ενέργειες δημοσιότητας των αποτελεσμάτων.

Η εν λόγω δράση αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση του σωφρονιστικού συστήματος και της αντεγκληματικής πολιτικής, που αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΣΠΑ

[vc_btn title=”κατέβασμα αρχείου ” style=”outline” shape=”square” color=”blue” i_icon_fontawesome=”fa fa-arrow-down” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fjustedespa.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FAPOFASI-ENTAKSIS_ESPA1_ANAVATHMISI-YPIRESIWN-GGAP_MIS-5030898_66NKS465XI8-TH.pdf||target:%20_blank|”]