Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με MIS 5030898

ΠΡΑΞΗ: Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με MIS 5030898

του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»,

με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο),

με συνολικό προϋπολογισμό 282.875,00€

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ_5030898

Ενημερωτικό REC

Στα πλαίσια του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (Rights, Equality and Citizenship – REC) 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκδόθηκε το 2018 η κλειστή πρόσκληση προς δημόσιες αρχές για την υποβολή προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλες μορφές μισαλλοδοξίας, ιδιαίτερα τα εγκλήματα και την ρητορική μίσους (REC-RRAC-HATE-AG-2018) με συνολικό προϋπολογισμό για όλες τις συμμετέχουσες χώρες €1.500.000 και μέγιστη διάρκεια έργου: 24 μήνες.
Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με τη συμμετοχή του Παντείου Πανεπιστημίου και της Βουλής των Ελλήνων, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ προετοίμασε και υπέβαλε σχετική πρόταση με τίτλο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων μίσους» (Κωδ. 847643-HC) τον Σεπτέμβριο του 2018, συνολικού προϋπολογισμού €237.060,64 και με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανέρχεται στα €189.648,51, ήτοι το 80% του συνολικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
Σύμφωνα με το έγγραφο 1766199/18-3-2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώθηκε ότι η ανωτέρω πρόταση έργου έλαβε προέγκριση στο πρώτο στάδιο της αξιολόγησης με βαθμολογία 88% και εκδόθηκε πρόσκληση για την προετοιμασία της συμφωνίας επιχορήγησης.
Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, δράσεις δημοσιότητας που θα καταρτιστούν μέσα από ένα πλάνο προβολής στα ΜΜΕ, καμπάνια ενημέρωσης κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, τη δημιουργία μίας ιστοσελίδας για το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού, δράσεις για τη δημιουργία ικανοτήτων και την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ εισαγγελέων και
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων/κοινοτήτων λιγότερο ευνοημένων, καθώς και την συγγραφή Έκθεσης Αξιολόγησης και Έκθεσης για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του έργου από το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Πίνακας συμβάσεων 2018 Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων από το Ε.Π. “ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ”

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΑΝΑΔΟΧΟΣΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1Καθαρισμός γραφείων και κοινόχρηστων χώρων του ορόφου στέγασης της Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔALMA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Ε.01/02/1830/6/20198,432.00 €

2Εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμούκαι λογισμικού για τις ανάγκες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔACTIVE COMPUTER SYSTEMS21/03/1814/3/2019
3,100.00 €
3Υποβοήθηση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ), σε θέματα Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών
ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ13/06/1812/10/1848,112.00 €

Πίνακας Συμβάσεων 2017 Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων από το Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΑΝΑΔΟΧΟΣΕΝΑΡΞΗΛΗΞΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ19/10/201719/2/2018

22,196.00 €
2Σχεδιασμός και εξειδίκευση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του ΥΔΔΑΔ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020, των ΕΔΕΔ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείωνΑΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ19/10/201719/2/201848,360.00 €
3Δημιουργία νέου ιστότοπου της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔULTRAVISION ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Λ.- ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ Σ. Ο.Ε.20/10/201719/2/2018

18,600.00 €

4Παροχή υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ19/10/201719/10/201824,304.00 €
5Εξειδίκευση δράσεων και υποστήριξη της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ για την παρακολούθηση έργων ή δράσεων σχετικών με τα Ε.Π. ΕΣΠΑ.ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΕ19/10/2017
19/4/2018
49,352.00 €

Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5039505 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»


H Πράξη επιδιώκει την υποβοήθηση της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου.

Η ομάδα στόχος αποτελείται από νέους δικηγόρους αποφοίτους Νομικών Σχολών οι οποίοι βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική ή και κοινωνική θέση με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στην ολοκλήρωση της 18μηνης πρακτικής άσκησης που είναι απαραίτητη για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του δικηγόρου. Η επιλογή θα γίνει με βαθμολόγηση ειδικά σχεδιασμένων κριτηρίων επιλογής ώστε να αποτυπωθεί η κοινωνική ευαισθητοποίηση του προγράμματος.

Ο αριθμός των ασκούμενων δικηγόρων/ωφελούμενων από την παρέμβαση ανέρχεται σε συνολικά 2.400 άτομα.

Μέρος της δεκαοκτάμηνης πρακτικής άσκησης των νέων δικηγόρων, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών θα πραγματοποιηθεί στα Δικαστήρια ή τις Εισαγγελίες της χώρας.

Με την άσκησή τους στα δικαστήρια, οι συμμετέχοντες αποκτούν ουσιώδεις πρακτικές γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης αφού κατά τη διάρκεια αυτής θα τους ανατίθενται καθήκοντα με σκοπό την εκμάθηση των διαδικασιών του αντικειμένου της δικαστηριακής ύλης Διοικητικής Δικαιοσύνης:

 • Τμήματα Συνεδριάσεων ουσίας,
 • Τμήματα Ακυρωτικού Σχηματισμού,
 • Πολιτικής Δικαιοσύνης και Ποινικής Δικαιοσύνης.

Η άσκηση θα παρέχεται στη γραμματεία εκάστοτε Δικαστηρίου και υπό την κατεύθυνση του προϊστάμενου δικαστή και μπορεί να συνοδεύεται από παρακολούθηση σεμιναρίων που οργανώνονται από τις δικαστικές αρχές όπου υπηρετούν και από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης αναμένεται να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία ασκούμενοι σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση να προσφέρουν περισσότερο ποιοτικές και ουσιαστικές υπηρεσίες προς τους πολίτες της χώρας, τους εντολείς τους.

Στην συνέχεια, ο Συντονιστής θα μεριμνά για την κατανομή των ασκούμενων σε δικηγορικά γραφεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, με κριτήρια που θα οδηγούν στην επιλογή του δικηγορικού γραφείου που εξυπηρετεί τις ανάγκες του ασκούμενου.

Η πρακτική άσκηση στα δικηγορικά γραφεία θα έχει διάρκεια 6 μήνες και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η 18μηνη υποχρεωτική περίοδος και ο ασκούμενος μπορεί να αποκτήσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος

[vc_btn title=”ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 3409 1120 Α3 ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ” style=”outline” shape=”square” color=”blue” i_icon_fontawesome=”fa fa-arrow-down” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fjustedespa.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2FAPOFASI-ENTAKSIS-3409_1120_A3_ASKOUMENOI.pdf||target:%20_blank|”]

Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Στις 25/4/2019 εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο “Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου” και Π/Υ 74,254€.

Οι ωφελούμενοι της Πράξης είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι ελεγχόμενοι από αυτό φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, η παραγωγική λειτουργία της προτεινόμενης Πράξης θα ωφελήσει:

 • στην εξαγωγή των απαραίτητων στατιστικών δεδομένων και αναφορών για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της Διοίκησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς την εξέλιξη και τα αποτελέσματα της διενέργειας του κατασταλτικού ελέγχου,
 • στη σύνταξη της Ετησίας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που τυγχάνει ευρείας δημοσιότητας,
 • στην επιτάχυνση της αμερόληπτης χρήσης των μεθόδων της στατιστικής δειγματοληψίας ως ενδιάμεση και απαραίτητη διαδικασία για τη διεξαγωγή του κατασταλτικού ελέγχου, και
 • στην άμεση ενημέρωση των ελεγχόμενων φορέων για την εντός του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέλιξη του κατασταλτικού ελέγχου που τους αφορά.

Επιπλέον, επιδιώκεται να προκύψει πρόσθετη ωφέλεια από την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών του κατασταλτικού ελέγχου που θα μελετηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης.

Στόχοι της Πράξης είναι :

 • η επέκταση της λειτουργικότητας του υφισταμένου ΟΠΣ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως η διαδικασία κατασταλτικού ελέγχου που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως εξωτερικός Ελεγκτής των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
 • η βελτίωση της πληροφοριακής υποστήριξης των εσωτερικών λειτουργιών των υπηρεσιών ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με σκοπό την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών του κατασταλτικού ελέγχου με την εισαγωγή της νέας εφαρμογής, και
 • η επίτευξη διαλειτουργικότητας της νέας εφαρμογής κατασταλτικού ελέγχου με τα πληροφοριακά συστήματα των ελεγχομένων από το Ελεγκτικό Συνέδριο φορέων για την αμφίδρομη τροφοδοσία με ελεγκτικά δεδομένα των εμπλεκόμενων φορέων του Δημοσίου Τομέα κατά τρόπο έγκαιρο και έγκυρο.

ΑΕ 5033620

[vc_btn title=”κατέβασμα αρχείου ” style=”outline” shape=”square” color=”blue” i_icon_fontawesome=”fa fa-arrow-down” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fjustedespa.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2FAE_5033620.pdf||target:%20_blank|”]

ΟΣΔΥΠΠ – Β’ Φάση

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ, ανταποκρίθηκε στην υπ’αρ. 38 πρόσκληση της ΕΥΔ του Ε.Π. μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα, και υπέβαλε πρόταση για την Β’ Φάση του Έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία» (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ).

Η Πράξη εγκρίθηκε με κωδικό πράξης (MIS) 5037962 και συνολικό κόστος πράξης 20.833.884,42 ευρώ.

Το Έργο «ΟΣΔΔΥ-ΠΠ – Φάση Β΄» αφορά στην εξάπλωση στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες όλης της χώρας του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία» που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου (“ΟΣΔΔΥ – ΠΠ Α΄ Φάση”). Το Έργο «ΟΣΔΔΥ-ΠΠ» Α’ Φάση (έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση και το οποίο μεταφέρθηκε στο ΕΠ ΜΔΤ ΕΣΠΑ 2014-2020), εξυπηρετεί σήμερα τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και τις Εισαγγελίες στις Εφετειακές Περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και τον Άρειο Πάγο – 41 συνολικά δικαστικά καταστήματα.

Οι βασικοί σκοποί του έργου είναι:

 • Η εξάπλωση της ηλεκτρονικοποίησης της ροής της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας στα δικαστήρια και εισαγγελίες όλης της χώρας, πέραν αυτών της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Χαλκίδας, στα οποία η ηλεκτρονικοποίηση της ροής αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προηγούμενου έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Α’ Φάση.
 • Η επέκταση της λειτουργικότητας των υφιστάμενων εφαρμογών
 • Η παροχή των απαραίτητων υποδομών, κεντρικών και περιφερειακών.

Οι στόχοι του έργου είναι παραπλήσιοι με τους στόχους πρώτου έργου (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Α’ Φάση) και περιλαμβάνουν:

 • Επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης και μείωση των εκκρεμών υποθέσεων και ποιοτική αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της Δικαιοσύνης προς τους πολίτες: α) Ελάφρυνση του διαχειριστικού φόρτου των φορέων του δικαστικού συστήματος, β) Αναβάθμιση της διαδικασίας απονομής Δικαιοσύνης μέσω της υποστήριξης των Δικαστικών λειτουργών στην άσκηση των καθηκόντων τους, γ) Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της Δικαιοσύνης και άλλων φορέων του Δημοσίου τομέα με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών διεπαφών, δ) Μείωση της ανάγκης για φυσική παρουσία για υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης όπως η υποβολή και παραλαβή εγγράφων, αιτημάτων κ.ο.κ μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφόρησης
 • Καλύτερη διοίκηση του δικαστικού συστήματος. Συγκεκριμένα:
  • Παραγωγή στατιστικών δεδομένων και διοικητικής πληροφόρησης
  • Αντικειμενική πληροφόρηση για την λειτουργία του δικαστικού συστήματος
  • Υποστήριξη των ελεγκτικών μηχανισμών της Δικαιοσύνης
  • Αύξηση της διαφάνειας στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος: α) Δημοσίευση στατιστικών δεδομένων για την λειτουργία της Δικαιοσύνης, β) Ηλεκτρονική παρακολούθηση υπόθεσης από τους έχοντες έννομο συμφέρον, γ) Ηλεκτρονική τήρηση ιστορικού και φακέλου υπόθεσης και δυνατότητα ποιοτικού και νομικού ελέγχου
  • Αποφυγή απώλειας εσόδων λόγω καθυστέρησης και τελικής παραγραφής των επιβαλλόμενων χρηματικών ποινών μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και με τρίτους φορείς.
 • Εξοικονόμηση πόρων. Συγκεκριμένα:
  • Μείωση λειτουργικού κόστους του δικαστικού συστήματος: χώροι αποθήκευσης, χρόνοι αναζήτησης και αναπαραγωγής των εγγράφων, αναλώσιμα.
  • Μείωση κόστους υποδομών: οικονομίες κλίμακας στην εισαγωγή αναβαθμίσεων και τροποποιήσεων, μείωση διαχειριστικού φόρτου για την επίλυση δυσλειτουργιών και την διαχείριση του συστήματος.

Ταυτόχρονα, το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση θα διαλειτουργεί με Πληροφοριακά Συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου. Η επαύξηση λειτουργικότητας θα γίνεται με βάση αιτήματα (“change requests”) που θα έρχονται ad-hoc κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β ΦΑΣΗ

[vc_btn title=”κατέβασμα αρχείου ” style=”outline” shape=”square” color=”blue” i_icon_fontawesome=”fa fa-arrow-down” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fjustedespa.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FAPOFASI-ENTAKSIS_OSDDY-PP_V-FASIS_ADA-6IXO465XI8-OLS.pdf||target:%20_blank|”]

Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών από δομές υπό την εποπτεία της Γ. Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ, ανταποκρίθηκε στην υπ’αρ. 32 πρόσκληση της ΕΥΔ του Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα, και υπέβαλε πρόταση για την «Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής».

Η Πράξη εγκρίθηκε με κωδικό πράξης (MIS) 5030898 και συνολικό κόστος προϋπολογισμό 361.515,28 ευρώ.

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, με στόχο:

 • την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων τόσο για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και την αποφυγή της περαιτέρω εμπλοκής των ανηλίκων και νέων με το έγκλημα,
 • τη μεταχείριση των καταδικασθέντων που εκτίουν την ποινή τους στη φυλακή ή στην κοινότητα για την υποβοήθηση της κοινωνικής τους επανένταξης και την πρόληψη της υποτροπής, και
 • τη διοικητική αναβάθμιση των υπηρεσιών.

Το έργο συνάδει πλήρως με τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο «Στρατηγικό σχέδιο για το σωφρονιστικό σύστημα 2018-2020» και το προσαρτημένο σε αυτό σχέδιο δράσης, ειδικότερα δε τους στρατηγικούς στόχους 2, 3 και 4.

Παράλληλα, σημαντική παράμετρος του έργου είναι η ενιαία θεώρηση των υπηρεσιών, στην αναβάθμιση των οποίων στοχεύει, η διασύνδεση των επαγγελματιών μεταξύ τους και η ανάπτυξη κατά το δυνατόν κοινών μεθοδολογικών εργαλείων και μοντέλων εργασίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερα ο κοινός στόχος που είναι η πρόληψη της παραβατικότητας και η υποβοήθηση της κοινωνικής ένταξης των ανηλίκων και ενηλίκων παραβατών του νόμου.

Θα μπορούσε κανείς να διακρίνει τρεις βασικές κατηγορίες δομών:

τις δομές φιλοξενίας ανηλίκων. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα στο επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται στους ανηλίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο και τους παραβατικούς ανηλίκους είναι η υπολειτουργία και έλλειψη εκσυγχρονισμού στη λειτουργία των δομών φιλοξενίας. λειτουργία των δομών φιλοξενίας. Υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης των αδυναμιών των στεγών αυτών σε όλο το φάσμα που αφορά τις ομάδες – στόχο, από ανηλίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο μέχρι και ανηλίκους που υπέστησαν εγκλεισμό και επανεντάσσονται στην κοινωνία.
Αποτέλεσμα της δράσης θα είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις πέντε
μονάδες φιλοξενίας ανηλίκων και πιλοτική λειτουργία.

τα καταστήματα κράτησης. Βασικός στόχος της Σωφρονιστικής Πολιτικής είναι η ομαλή επανένταξη των κρατουμένων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτούνται στοχευμένες δράσεις, ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προετοιμασίας για την επανένταξη (επαγγελματική, οικογενειακή συμβουλευτική και εξατομικευμένο πλάνο για την προετοιμασία της επανένταξης). Αποτέλεσμα της δράσης θα είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται εντός των καταστημάτων κράτησης και πιλοτική λειτουργία σε πέντε καταστήματα κράτησης.

τις υπηρεσίες επιμελητών ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής. Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (ΥΕΑ & ΚΑ), απευθύνονται:

 • α) σε ανηλίκους, που έχουν διαπράξει αδίκημα ή διατρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν δράστες ή θύματα αξιόποινων πράξεων, παρέχοντας υποστήριξη στην ποινική δικαιοσύνη στο επίπεδο της πρόληψης αλλά και τη μεταχείρισής των,
 • β) σε ενηλίκους, που έχουν καταδικασθεί σε αναστολή εκτέλεσης της ποινής τους υπό επιτήρηση ή έχει μετατραπεί η ποινή τους σε υποχρέωση παροχής κοινωφελούς εργασίας ή έχουν απολυθεί υπό όρους, συντρέχοντας και επιβλέποντάς τους.

Επίσης, διενεργούν κοινωνική έρευνα

 • α) σε υποθέσεις ανηλίκων και
 • β) σε περιπτώσεις ενηλίκων δραστών.

Αποτέλεσμα της δράσης θα είναι η Αναβάθμιση του ρόλου των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Ενδεικτικές ενέργειες που θα αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδότησης συνιστούν οι κατωτέρω:

 • Μελέτες οι οποίες θα καταλήγουν στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας καθεμίας εκ των ανωτέρω τριών δομών
 • Επιμόρφωση του στελεχιακού δυναμικού στη βάση των πορισμάτων των ως άνω μελετών
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και εποπτείας του προσωπικού των δομών
 • Αξιοποίηση και πιλοτική εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου και των εργαλείων που προτάθηκαν από τις μελέτες
 • Υλοποίηση σχεδίου διάχυσης των αποτελεσμάτων με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση σε όλες τις υπηρεσίες των ορθών πρακτικών που θα έχουν προκύψει από την πιλοτική εφαρμογή
 • Αξιολόγηση της εφαρμογής των ανωτέρω αλλαγών και παρεμβάσεων από την αρμόδια κεντρική επιβλέπουσα αρχή με την αντίστοιχη προσαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, όπου απαιτηθεί.
 • Ενέργειες δημοσιότητας των αποτελεσμάτων.

Η εν λόγω δράση αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση του σωφρονιστικού συστήματος και της αντεγκληματικής πολιτικής, που αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΣΠΑ

[vc_btn title=”κατέβασμα αρχείου ” style=”outline” shape=”square” color=”blue” i_icon_fontawesome=”fa fa-arrow-down” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fjustedespa.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2FAPOFASI-ENTAKSIS_ESPA1_ANAVATHMISI-YPIRESIWN-GGAP_MIS-5030898_66NKS465XI8-TH.pdf||target:%20_blank|”]

Έργα

Η Δικαιοσύνη εμπλέκεται σημαντικά στην λειτουργία της οικονομίας με την επίλυση διαφορών ανάμεσα σε πολίτες (Πολιτική Δικαιοσύνη), διαφορών μεταξύ του πολίτη και του κράτους (Διοικητική Δικαιοσύνη), ενώ ελέγχει και επιβάλλει την τήρηση της νομιμότητας (Ποινική Δικαιοσύνη). Έτσι, η Δικαιοσύνη συμβάλλει λ.χ. στην ορθή τήρηση συμφωνιών ανάμεσα σε ιδιώτες, στην προστασία της ιδιοκτησίας και της ασφάλειας της κοινωνίας, στον έλεγχο των διοικητικών πράξεων, την επίλυση φορολογικών διαφορών κ.ο.κ.

Το επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον της χώρας ευνοείται εφόσον η Δικαιοσύνη επιτυγχάνει:

 • την γρήγορη και οριστική επίλυση διαφορών: μειώνεται η αβεβαιότητα και οι καθυστερήσεις π.χ. στην υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, στην επίλυση εργατικών διαφορών, την επιχειρηματική δραστηριότητα και την λειτουργία του φορολογικού συστήματος
 • την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς: η διαφθορά υπονομεύει το κράτος δικαίου, ενώ δημιουργεί εμπόδια και παρασιτικές δομές στην οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • την διαφάνεια στην λειτουργία της: ενισχύεται το κύρος των δικαστικών αποφάσεων και ο σεβασμός στους θεσμούς της πολιτείας, και στην συγκεκριμένη περίπτωση, ως ρυθμιστή της οικονομικής δραστηριότητας
 • την ισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες της Δικαιοσύνης: μειώνοντας τα διαχειριστικά κόστη, επιτρέπεται η ισότιμη πρόσβαση στους πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις ανεξάρτητα οικονομικών μέσων και αποφεύγεται η χρήση του δικαστικού συστήματος ως μέσο αθέμιτου ανταγωνισμού
 • την αύξηση της παραγωγικότητας: η ψηφιοποίηση υπηρεσιών και απλοποίηση διαδικασιών επιτρέπει την εξοικονόμηση χρόνου, πόρων και ανθρωποπροσπάθειας στο σύνολο της οικονομίας, η οποία μέχρι τώρα αναλίσκεται στην διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών χωρίς προστιθέμενη αξία. Με τον τρόπο αυτό, οι παραγωγικές δυνάμεις της οικονομίας μπορούν να επενδυθούν σε τομείς και δραστηριότητες που θα παράγουν πραγματική προστιθέμενη αξία για το κοινωνικό σύνολο, όπως οι εξαγωγές, η καινοτομία και η παραγωγή.
 • την κοινωνική συνοχή και σταθερότητα, μέσω της πρόληψης της εγκληματικότητας, την επιτυχή και παραγωγική επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο και την φροντίδα ευπαθών ομάδων (όπως οι ανήλικοι παραβάτες και οι τοξικοεξαρτημένοι)

Βελτίωση και εμπλουτισμός των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

Η στρατηγική του Υπουργείου περιστρέφεται γύρω από την μείωση του διαχειριστικού φόρτου και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο ενστερνίζεται την αρχή ότι , οι υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να παρέχονται, κατά το μέτρο του εφικτού, ηλεκτρονικά και με απλό τρόπο. Στις υπηρεσίες αυτές, δεν θα πρέπει να απαιτείται φυσική παρουσία του πολίτη και η διατάραξη της καθημερινότητάς του.

Για τον λόγο αυτό, γίνεται προσπάθεια για την σταδιακή ψηφιοποίηση των διάφορων υπηρεσιών του δικαστικού συστήματος. Αυτή τη στιγμή, κεντρικά δικαστήρια διαθέτουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων και ενημέρωσης για την πορεία υποθέσεων. Το Υπουργείο υλοποίει έργα που αφορούν στην παροχή επιπλέον ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη κοινωνία και αφορούν στο δικαστικό σύστημα (π.χ. Εθνικό Ποινικό Μητρώο, υπηρεσίες Ελεγκτικού Συνεδρίου) το σωφρονιστικό (π.χ. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την διασύνδεση αποφυλακιζόμενων με την κοινωνία, ηλ. Υπηρεσίες καταστημάτων κράτησης) και σχεδιάζει νέες ευρύτερες παρεμβάσεις.

Καλή διοίκηση και αποδοτικότητα του Δημοσίου Τομέα

Σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων ΤΠΕ του ΥΔΔΑΔ αφορά στην βελτίωση της διοικητικής του ικανότητας. Οι κεντρικές δράσεις του ΥΔΔΑΔ και η εφαρμογή των τεχνολογιών ΤΠΕ επιτρέπουν:

 • Την συλλογή στατιστικών δεδομένων και διοικητικής πληροφόρησης
 • Την λογοδοσία και τον έλεγχο της αποδοτικότητας
 • Την βέλτιστη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την μείωση της σπατάλης

Κατά συνέπεια συμβάλλουν στην αποδοτική λειτουργία του δημοσίου τομέα και την εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και ανθρωποπροσπάθειας. Επιτρέπουν την βελτίωση των διαθέσιμων υπηρεσιών, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος για την κοινωνία.

Στο ανωτέρω πλαίσιο το ΥΔΔΑΔ στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 υλοποίησε σειρά έργων που αποσκοπούν στην επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης. Τα κυριότερα εξ αυτών είναι τα κάτωθι:

 1. Αναβάθμισης Υπηρεσιών Ελεγκτικού Συνεδρίου

Υποβοήθηση στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης μέσω:

 • Ηλεκτρονικής κατάθεσης ένδικων βοηθημάτων
 • Ηλεκτρονικής υπηρεσίας κατάθεσης και παρακολούθησης αιτημάτων
 • Ηλεκτρονικής διαχείρισης υποθέσεων
 • Παρακολούθησης πορείας των αιτημάτων και των υποθέσεων (μέσω portal, mail, τηλεφώνου) και για τους δικηγόρους με βάση τον κωδικό τους.
 • Τράπεζα Νομικού Περιεχομένου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με ανωνυμοποιημένα περιεχόμενα προσβάσιμη από κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της διαδικτυακής πύλης www.elsyn.gr.

Διασφάλιση διαλειτουργικότητας με φορείς που διαθέτουν πληροφοριακά συστήματα λογιστικής διαχείρισης όπου διατηρούνται οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διενέργεια του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου

 1. Σύμπραξη Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα για την Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων (ΣΔΙΤ)

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των δικαστηρίων και η ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων στα πρωτοδικεία και εφετεία (πολιτικά και ποινικά) και στα ειρηνοδικεία της χώρας, με ΣΔΙΤ.

Η υλοποίηση του έργου αυτού θα βελτιστοποιήσει τη διαδικασία τήρησης των πρακτικών συνεδριάσεων και την διαχείριση αυτών σε σημαντικό μέρος των δικαστηρίων της χώρας (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, και Εφετεία).

 1. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) Α’φάση
 • Ηλεκτρονικοποίηση της ροής της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα περιλαμβάνει επιμέρους εφαρμογές (υπό-συστήματα) για την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των μονάδων όλων των βαθμίδων των δικαστηρίων που εμπλέκονται στη ροή κάθε δικαστικής υπόθεσης (Ποινικής και Πολιτικής)
 • Εισαγωγή ομογενοποιημένου πληροφοριακού περιβάλλοντος για τα ελληνικά δικαστήρια που είναι επιφορτισμένα με τις ποινικές και αστικές υποθέσεις η οποία θα αναβαθμίσει την ποιότητα και την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης.
 • Εξασφάλιση των προϋποθέσεων διαλειτουργικότητας με τα συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 1. ΟΣΔΔΥ Διοικητικής Δικαιοσύνης

Αποσκοπεί και αυτό, όπως το ΟΣΔΔΥ- ΠΠ, στην εισαγωγή ομογενοποιημένου πληροφοριακού περιβάλλοντος στα ελληνικά Διοικητικά Δικαστήρια (ΣτΕ, Δ.Ε, Δ.Π, Γενική Επιτροπεία ΔΔ) με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας και της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης και την διασφάλιση της άμεσης πρόσβασης όλων των συντελεστών απονομής Δικαιοσύνης στην έγκυρη πληροφόρηση.

 1. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας (Η.Μ.Α)

Το φυσικό αντικείμενο – σκοπός του έργου συνίσταται στη δημιουργία ενός Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας με ενσωμάτωσή και ολοκλήρωσή του στην ροή της Πολιτικής και Ποινικής Διαδικασίας του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ και διασύνδεσή του μέσω Web Services:  i) με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ ii) με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μητρώα αφερεγγυότητας των Κρατών Μελών της ΕΕ και iii) με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μητρώα επιχειρήσεων των Κρατών Μελών της ΕΕ.

 1. Εθνικό Ποινικό Μητρώο

Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης/λήψη αντιγράφου Ποινικού Μητρώου από πολίτες και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

 1. Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας – On Line Εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών, Πολιτών

Το έργο έχει σαν σκοπό την δημιουργία ενοποιημένων πληροφοριακών υποδομών για την διευκόλυνση των διαδικασιών προδικασίας (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου) και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους δικηγόρους όλης της χώρας. Δικαιούχος, φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

 1. Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Ενίσχυσης των Μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Το έργο εστιάζει στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών νομικών βιβλιοθηκών, όπως επίσης και περιορισμένες υπηρεσίες για τα μέλη του ΔΣΘ (π.χ. τήρηση ιστοσελίδας, εργαλείο επαγγελματικής δικτύωσης κτλ). Δικαιούχος, φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΔΔΑΔ με γνώμονα πάντα τη βελτίωση των χρόνων απονομής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων στο θεσμό της δικαιοσύνης, σχεδιάζει μία σειρά έργων προς υλοποίηση κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία Β’ Φάση

Το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία» – Α’ Φάση, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, αφορά στη κεντρική μηχανογράφηση των δικαστηρίων σε επιλεγμένες εφετειακές περιφέρειες της χώρας (Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας). Η Β’ Φάση του έργου, η οποία θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά την εξάπλωση του συστήματος στα υπόλοιπα δικαστήρια της χώρας. Περιλαμβάνει αναβαθμίσεις εξοπλισμού/ λογισμικού, παραμετροποίηση, μετάπτωση δεδομένων και υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα

Αφορά στην υλοποίηση υποδομών για την χρήση της τηλεδιάσκεψης στα δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα. Περιλαμβάνει προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση και παραμετροποίηση.

Ψηφιοποίηση Αρχείων και Δεδομένων Δικαστηρίων

Η δράση αφορά: α) τη ψηφιοποίηση δεδομένων και αρχείων των δικαστηρίων ανά τη χώρα, με σκοπό την αξιοποίηση τους από τα υλοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα στον χώρο της Δικαιοσύνης, β) τη ψηφιοποίηση και καταχώρηση δεδομένων των ανεκτέλεστων αποφάσεων και την μετάπτωση του ηλεκτρονικού αρχείου σε βάση δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων της δικαιοσύνης, γ) τη ψηφιοποίηση των πτωχευτικών μερίδων των υποθέσεων πτώχευσης που θεωρούνται ενεργείς στην παρούσα φάση  και τη ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση των Πινάκων Εκποίησης Κινητών και Ακινήτων Μερίδων με σκοπό την ανάρτηση τους στην Διαδικτυακή Πύλη της Δικαιοσύνης.

Τα δεδομένα προς ψηφιοποίηση αφορούν δικογραφίες και στοιχεία ενεργών υποθέσεων, καθώς και άλλα αρχεία, μητρώα και φακέλους που τηρούνται στα δικαστήρια της χώρας.